હારસમેનાં પદ / નરસિંહ મહેતા

હારસમેનાં પદ / નરસિંહ મહેતા

અનુક્રમણિકા

 
1 - પ્રણમું પ્રેમે પરિબ્રહ્મ પુરુષોત્તમને / નરસિંહ મહેતા
2 - હે હરિ ! લોક કહે : ‘નરસૈંયો લંપટી’/ નરસિંહ મહેતા
3 - તું દયાશીલ, હું દીન, દામોદરા / નરસિંહ મહેતા
4 - માહરે તાહરા નામનો આશરો / નરસિંહ મહેતા
5 - કવણ ઠાકોરને વીનવું, વીઠ્ઠલા / નરસિંહ મહેતા
6 - દયા આણ, દામોદરા ! શીઘ્ર સેવક તણી / નરસિંહ મહેતા
7 - ભક્તચા ઈશ ! તુને વિષ્ણુ સહુ કો કહે / નરસિંહ મહેતા
8 - તું કિશા ઠાકુર ? હું કિશા સેવકા ? / નરસિંહ મહેતા
9 - દેવા ! હમચી વાર કાં બધિર હોઈલા ? / નરસિંહ મહેતા
10 - શ્રીમદમાતો, શ્રીધરા ! તુંને, વિઠ્ઠલા / નરસિંહ મહેતા
11 - ચોદિશ જોઉં વાટડી : મારો નાથ ન આવે / નરસિંહ મહેતા
12 - શ્રાવણ-સૂનો થયો, શામળા શ્રીહરિ / નરસિંહ મહેતા
13 - મોગરે શું મોહી રહ્યો મોહના ? / નરસિંહ મહેતા
14 - કૃષ્ણ કૃપાનિધિ કેશવા ! કર કૃપા / નરસિંહ મહેતા
15 - હું તો તારે ભરૂંસે વળૂંધ્યો / નરસિંહ મહેતા
16 - શામળિયા ! શું સૂતો છે સોડ તાણી ? / નરસિંહ મહેતા
17 - વ્યભિચાર સાથે શી પ્રીતડી, જે સ્ત્રીસંગે રાતો ? / નરસિંહ મહેતા
18 - સાર કર, શામળા ! મેલ મન-આંબળા / નરસિંહ મહેતા
19 - વિઠ્ઠલા વિશ્વવ્યાપક ! કરું વીનતી / નરસિંહ મહેતા
20 - હારને કાજ શું હઠ કરું, શામળા / નરસિંહ મહેતા
21 - આપ રે હાર સૂત નંદ-વસુદેવના / નરસિંહ મહેતા
22 - ઊઠને શામળા ! મેલ મન-આંબળા / નરસિંહ મહેતા
23 - ઊઠ, તું અટપટા, બોલ તું ચટપટા / નરસિંહ મહેતા
24 - અરે કાનુડા ! આ માહરું મન ભમે / નરસિંહ મહેતા
25 - નંદના નંદ કાં વાર લાગે ઘણી / નરસિંહ મહેતા
26 - પ્રથમ પ્રીત માંડી, હવે શેં રહ્યો સાંભળી / નરસિંહ મહેતા
27 - રોકી રહી રાધિકા, રંગ જામ્યો ઘણો / નરસિંહ મહેતા
28 - આપને હાર, વાસુદેવસુર વિઠ્ઠલા / નરસિંહ મહેતા
29 - જે તારાં ચરણ ને શરણને અનુસરે / નરસિંહ મહેતા
30 - કૃષ્ણ કૃપાળ ! કરુણાનિધિ કેશવા / નરસિંહ મહેતા
31 - દીનબંધુ તમો દારિદ્રય-મોચના / નરસિંહ મહેતા
32 - પુષ્પથી સાર અનેક છે, શામળા / નરસિંહ મહેતા
33 - ઘણું વરાંસિયો આજ હું, વિઠ્ઠલા / નરસિંહ મહેતા
34 - હાર હૈયે ધર્યો, દાસ કાં વીસર્યો / નરસિંહ મહેતા
35 - ભાળ તું, ભાળ તું સંમુખે, શામળા / નરસિંહ મહેતા
36 - હો જગતપતિ જાદવા ! શું રે જોઈ રહ્યો / નરસિંહ મહેતા
37 - આપને હાર, કપટી તું કાનુડા / નરસિંહ મહેતા
38 - માળા, મધુસુદન ! આજ વહાલી થઈ / નરસિંહ મહેતા
39 - સાર કર, સાર કર માહરી શામળા / નરસિંહ મહેતા
40 - હું રે જાચક, તું દાતાર, દામોદરા / નરસિંહ મહેતા
41 - વાત વિચારતાં પ્રાત થાયે રખે / નરસિંહ મહેતા
42 - જાગને જાદવા ! રાત થોડી રહી / નરસિંહ મહેતા
43 - ભાંગો ભોગળ / નરસિંહ મહેતા
44 - હારને કાજે વિલંબ કર મા ઘણું / નરસિંહ મહેતા
45 - ધન્ય તું, ધન્ય તું એમ કહે શ્રી હરિ / નરસિંહ મહેતા
46 - હરખે હરિ ઓચરે, નરસૈંયો ચિત્ત ધરે / નરસિંહ મહેતા
47 - મારા ઠાકુર દમોદારા / નરસિંહ મહેતા
48 - દામોદરે કીધી દયા / નરસિંહ મહેતા
49 - મુગટ સહિત મુંને આપ્યો હાર / નરસિંહ મહેતા
50 - સંવત પંદર બારોત્તર સપ્તમીને સોમવાર / નરસિંહ મહેતા