બાવળ વાવનાર અને બીજી વાર્તાઓ (વાર્તા સંગ્રહ) / જનક ત્રિવેદી

બાવળ વાવનાર અને બીજી વાર્તાઓ (વાર્તા સંગ્રહ) / જનક ત્રિવેદી

કોપીરાઇટ :જનક ત્રિવેદી
આવરણ : જનક ત્રિવેદી
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૧૬ + ૧૨૮ = ૧૪૪