અંગગત છવિ (શોધનિબંધ) / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા

અંગગત છવિ (શોધનિબંધ) / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા

અનુક્રમણિકા

आમુખ / अનુમુખ (Pre/Postface) / અંગગતછવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
 
1 - પ્રકરણ : એક – વસ્તુપ્રવેશ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
2 - પ્રકરણ : બે - રાવજી : જીવન અને સર્જનસંદર્ભ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
    2.1 - (અ) રાવજી પટેલ : જીવન / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
    2.2 - (બ) રાવજી : સર્જન-સંદર્ભ : / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
3 - પ્રકરણ : ત્રણ - રાવજી પટેલની કાવ્યસૃષ્ટિ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
    3.1 - ભૂમિકા / રાવજી પટેલની કાવ્યસૃષ્ટિ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
        3.1.1 - રાવજીની દૂરવર્તી પશ્ચાદભૂ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
            3.1.1.1 - પ્રહલાદ પારેખ / રાવજીની દૂરવર્તી પશ્ચાદભૂ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
            3.1.1.2 - રાજેન્દ્ર શાહ / રાવજીની દૂરવર્તી પશ્ચાદભૂ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
            3.1.1.3 - નિરંજન ભગત / રાવજીની દૂરવર્તી પશ્ચાદભૂ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
            3.1.1.4 - પ્રિયકાન્ત મણિયાર / રાવજીની દૂરવર્તી પશ્ચાદભૂ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
            3.1.1.5 - હસમુખ પાઠક / રાવજીની દૂરવર્તી પશ્ચાદભૂ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
            3.1.1.6 - નલિન રાવળ / રાવજીની દૂરવર્તી પશ્ચાદભૂ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
        3.1.2 - રાવજીનો નીકટવર્તી પશ્ચાદભૂ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
        3.1.3 - રાવજીની નિજી વિલક્ષણ કાવ્યભૂમિ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
    3.2 - રાવજીનું કથિતદર્પણ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
        3.2.1 - રાવજીની સર્જકચેતનાનાં કેન્દ્ર અને પરિઘ / રાવજીનું કથિતદર્પણ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
            3.2.1.1 - આરંભિક તબક્કો / રાવજીની સર્જકચેતનાનાં કેન્દ્ર અને પરિઘ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
                3.2.1.1.1 - પ્રકૃતિ / આરંભિક તબક્કો / રાવજીની સર્જકચેતનાનાં કેન્દ્ર અને પરિઘ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
                3.2.1.1.2 - કૃષિ / આરંભિક તબક્કો / રાવજીની સર્જકચેતનાનાં કેન્દ્ર અને પરિઘ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
                3.2.1.1.3 - પ્રણય / આરંભિક તબક્કો / રાવજીની સર્જકચેતનાનાં કેન્દ્ર અને પરિઘ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
                3.2.1.1.4 - નગરજીવન / આરંભિક તબક્કો / રાવજીની સર્જકચેતનાનાં કેન્દ્ર અને પરિઘ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
            3.2.1.2 - પરિપક્વ તબક્કો / રાવજીની સર્જકચેતનાનાં કેન્દ્ર અને પરિઘ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
                3.2.1.2.1 - કૃષિ / પરિપક્વ તબક્કો / રાવજીની સર્જકચેતનાનાં કેન્દ્ર અને પરિઘ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
                3.2.1.2.2 - પ્રણય / પરિપક્વ તબક્કો / રાવજીની સર્જકચેતનાનાં કેન્દ્ર અને પરિઘ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
                3.2.1.2.3 - નગરજીવન / પરિપક્વ તબક્કો / રાવજીની સર્જકચેતનાનાં કેન્દ્ર અને પરિઘ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
                3.2.1.2.4 - રુગ્ણતા / પરિપક્વ તબક્કો / રાવજીની સર્જકચેતનાનાં કેન્દ્ર અને પરિઘ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
                3.2.1.2.5 - જિજીવિષા / પરિપક્વ તબક્કો / રાવજીની સર્જકચેતનાનાં કેન્દ્ર અને પરિઘ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
                3.2.1.2.6 - વૈવશ્ય / પરિપક્વ તબક્કો / રાવજીની સર્જકચેતનાનાં કેન્દ્ર અને પરિઘ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
                3.2.1.2.7 - વૈફલ્ય / પરિપક્વ તબક્કો / રાવજીની સર્જકચેતનાનાં કેન્દ્ર અને પરિઘ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
            3.2.1.3 - તાત્વિક સ્ફોટનો તબક્કો / રાવજીની સર્જકચેતનાનાં કેન્દ્ર અને પરિઘ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
                3.2.1.3.1 - મરણોપસ્થિતિ / તાત્વિક સ્ફોટનો તબક્કો / રાવજીની સર્જકચેતનાનાં કેન્દ્ર અને પરિઘ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
                3.2.1.3.2 - વિરતિ / તાત્વિક સ્ફોટનો તબક્કો / રાવજીની સર્જકચેતનાનાં કેન્દ્ર અને પરિઘ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
                3.2.1.3.3 - વિષાદ / તાત્વિક સ્ફોટનો તબક્કો / રાવજીની સર્જકચેતનાનાં કેન્દ્ર અને પરિઘ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
                3.2.1.3.4 - આદિમતા / તાત્વિક સ્ફોટનો તબક્કો / રાવજીની સર્જકચેતનાનાં કેન્દ્ર અને પરિઘ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
                3.2.1.3.5 - વિડંબના / તાત્વિક સ્ફોટનો તબક્કો / રાવજીની સર્જકચેતનાનાં કેન્દ્ર અને પરિઘ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
            3.2.1.4 - ઉપસંહાર / રાવજીની સર્જકચેતનાનાં કેન્દ્ર અને પરિઘ / રાવજીનું કથિતદર્પણ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
        3.2.2 - કૃષિકવિનો કાવ્યઅસબાબ / રાવજીનું કથિતદર્પણ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
        3.2.3 - નગરજીવનનો સંક્ષોભ / રાવજીનું કથિતદર્પણ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
        3.2.4 - પ્રણયઝંખનનો ઝુરાપો / રાવજીનું કથિતદર્પણ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
            3.2.4.1 - મુગ્ધ અભિનિવેશદર્શી પ્રણયકવિતા / પ્રણયઝંખનનો ઝુરાપો / રાવજીનું કથિતદર્પણ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા
            3.2.4.2 - અદમ્ય ઝુરાપાદર્શી પ્રણયકવિતા / પ્રણયઝંખનનો ઝુરાપો / રાવજીનું કથિતદર્પણ / અંગગત છવિ / જયેન્દ્ર શેખડીવાળા