ખડિંગ (કાવ્યસંગ્રહ) / રમેશ પારેખ

ખડિંગ (કાવ્યસંગ્રહ) / રમેશ પારેખ

આવરણ : બહાદુરભાઈ વાંક

અનુક્રમણિકા

અર્પણ / ખડિંગ / રમેશ પારેખ
 
1 - તમને / રમેશ પારેખ
2 - તમે / રમેશ પારેખ
3 - સજા / રમેશ પારેખ
4 - લોકોકિત / રમેશ પારેખ
5 - આ શહેર... / રમેશ પારેખ
6 - કબૂલ નથી / રમેશ પારેખ
7 - આ બળતું નગર... / રમેશ પારેખ
8 - બહુ કઠિન છે / રમેશ પારેખ
9 - આ શ્હેર છે / રમેશ પારેખ
10 - પૂછો - / રમેશ પારેખ
11 - હોય તોય શું ? / રમેશ પારેખ
12 - દૂર / રમેશ પારેખ
13 - EPIDEMIC / રમેશ પારેખ
14 - હાથ આપણને / રમેશ પારેખ
15 - ચીંધીને આંગળી (મુક્તક) / રમેશ પારેખ
16 - ક્યાં છે વિશ્વાસનાં વહાણો (મુક્તક) / રમેશ પારેખ
17 - પ્રસંગની જ શૂન્યતા (મુક્તક) / રમેશ પારેખ
18 - કાગળનું રણ સફેદ (મુક્તક) / રમેશ પારેખ
19 - અરીસામાં ઊગે છે / રમેશ પારેખ
20 - અહીં રઝળતા કાગળો / રમેશ પારેખ
21 - અસંખ્ય ઝાંઝવાં / રમેશ પારેખ
22 - થયા કરે છે / રમેશ પારેખ
23 - બત્તી નીચે / રમેશ પારેખ
24 - બે માણસોની વચ્ચે / રમેશ પારેખ
25 - ચૂપ / રમેશ પારેખ
26 - શક્યતા નામની સ્ત્રીનો પતિ / રમેશ પારેખ
27 - નડતી નથી દીવાલને / રમેશ પારેખ
28 - તરાપો ખરાબે ચડે / રમેશ પારેખ
29 - તમારા વગર / રમેશ પારેખ
30 - શું છે...? / રમેશ પારેખ
31 - છે / રમેશ પારેખ
32 - આવે, વહાણ રમખાણ કચ્ચરઘાણ / રમેશ પારેખ
33 - હસ્તાયણ / રમેશ પારેખ
34 - પગાયણ / રમેશ પારેખ
35 - તોય ખાલી છે / રમેશ પારેખ
36 - લીલાલાલબ્લ્યૂ / રમેશ પારેખ
37 - ગુલમ્હોર જેમ / રમેશ પારેખ
38 - ગઝલ – એક સવારની / રમેશ પારેખ
39 - – ની / રમેશ પારેખ
40 - હથેળી બહુ વ્હેમવાળી જગા / રમેશ પારેખ
41 - સુરંગ જેમ બિછાવ્યા હતા... / રમેશ પારેખ
42 - દરિયો રે... દરિયો ઝૂલે... કે ઝૂલે... / રમેશ પારેખ
43 - સાંજભર્યા ધુમ્મસનો કિસ્સો / રમેશ પારેખ
44 - દરિયો અને તું / રમેશ પારેખ
45 - હેલ્લારો / રમેશ પારેખ
46 - વરસાદ એટલે શું ? / રમેશ પારેખ
47 - ભીંડીબજારમાં... / રમેશ પારેખ
48 - કાગડાએ છુટ્ટું મૂક્યું છે ગળું... / રમેશ પારેખ
49 - ઝાડ અને ખિસકોલી અને ઝાડ / રમેશ પારેખ
50 - તને યાદ છે ? મને યાદ છે ? / રમેશ પારેખ
51 - ઓઢણીનું મહાભિનિષ્ક્રમણ / રમેશ પારેખ
52 - નવપરિણીતાનું ગીત / રમેશ પારેખ
53 - આજ મને મોરપીંછનાં શુકન / રમેશ પારેખ
54 - કૌતુકગીત / રમેશ પારેખ
55 - વળગ્યું છે ઝૂર, મારું ઝૂર કાઢો / રમેશ પારેખ
56 - હરખઘેલીનું ગીત / રમેશ પારેખ
57 - સૈ, મને ચૂંટી તો ખણ / રમેશ પારેખ
58 - દર્પણ કન્યાનું ગીત / રમેશ પારેખ
59 - પહેલા વરસાદથી ભીંજેલી કન્યાનું ગીત / રમેશ પારેખ
60 - અરે... / રમેશ પારેખ
61 - ઘઉંમાંથી કાંકરા વીણતા હાથનું ગીત / રમેશ પારેખ
62 - નદીએ ન્હાવા ગઈ તે દીની ગઈ / રમેશ પારેખ
63 - યુગલગીત / રમેશ પારેખ
64 - એક પ્રશ્નગીત / રમેશ પારેખ
65 - દખણાદા વાયરામાં છાંયડી / રમેશ પારેખ
66 - જોશ જોવરાવાજો રે લોલ / રમેશ પારેખ
67 - દરિયું–દરિયું તે વળી કેવડું ? / રમેશ પારેખ
68 - છલક સરોવર ફાટ્યાં... / રમેશ પારેખ
69 - ચિરકુંવરીનું ગીત / રમેશ પારેખ
70 - ખુલ્લી તલવાર જેવી છોકરી / રમેશ પારેખ
71 - વરસાદ ભીંજવે / રમેશ પારેખ
72 - ફૂલના થાપા / રમેશ પારેખ
73 - તું એટલે તું / રમેશ પારેખ
74 - એક ફાગણથી બીજા ફાગણ સુધી / રમેશ પારેખ
75 - તારા હોઠભર્યા બે કાંઠા / રમેશ પારેખ
76 - પરદેશીનું ગીત / રમેશ પારેખ
77 - વિદાયગીત / રમેશ પારેખ
78 - ગાતો વરસાદ જોઉં સાંભળું / રમેશ પારેખ
79 - આરસના મોર / રમેશ પારેખ
80 - છાતીએ ન છૂંદાવે મોર / રમેશ પારેખ
81 - કોઈ કહે કે - / રમેશ પારેખ
82 - ૯૯ વર્ષના રજપૂતનું ઊર્મિગીત / રમેશ પારેખ
83 - હવે – રમેશ પારેખ
84 - ઉનાળાના કભાવનું અને ફાગણના અભાવનું ગીત / રમેશ પારેખ
85 - કેવળ પ્રશ્ન એક / રમેશ પારેખ
86 - સાંજ પડી / રમેશ પારેખ
87 - દીવાસ્વપ્નના દુહા / રમેશ પારેખ
88 - જ્યોતિષીનું ગીત / રમેશ પારેખ
89 - ...ત્યાં / રમેશ પારેખ
90 - હે દરિયા, જેટલા / રમેશ પારેખ
91 - તમસા, તમસા, તું પણ... / રમેશ પારેખ
92 - ફાંસી પહેલાંની ઇચ્છા / રમેશ પારેખ
93 - મારા ઘઉંમાં બેઠો મોર / રમેશ પારેખ
94 - નવાંનક્કોર પાણી અને ખાબોચિયું / રમેશ પારેખ
95 - વૃક્ષસંવનનાર્થીનું ગીત / રમેશ પારેખ
96 - નમાયા બાળકનું ગીત / રમેશ પારેખ
97 - પોરબંદર તા.૨૫-૧૨-૧૯૭૪ એક ઘટના ધર્માન્તરની / રમેશ પારેખ
98 - મુંબઈ, મિત્રો, દરિયો વગેરે / રમેશ પારેખ
99 - શાણા આસ્તિકોનું ગીત / રમેશ પારેખ
100 - અંધારું અંધારું ઘરમાં ને બ્હાર / રમેશ પારેખ
101 - ચટિકાવેધ / રમેશ પારેખ
102 - જનમટીપના કેદીનું (વરસાદી) ગીત / રમેશ પારેખ
103 - પગ ડાબાને ખૂણે / રમેશ પારેખ
104 - પત્તર ન ખાંડવાની પ્રાર્થના / રમેશ પારેખ
105 - મારા ચ્હેરાનું ઘરેણું / રમેશ પારેખ
106 - મા ડાળખીજીની ગરબી / રમેશ પારેખ
107 - મા ઝળઝળિયાજીની ગરબી / રમેશ પારેખ
108 - દસમી દુર્ગાની ગરબી / રમેશ પારેખ
109 - એ...હેહેય...હેહેય..., ઝાડ / રમેશ પારેખ
110 - સમ્મળી બોલે ચિલ્લીલ્લીલ્લી / રમેશ પારેખ
111 - સમ્મળી બોલે છે ચિલ્લીલ્લીલ્લી / રમેશ પારેખ
112 - સમળી બોલ્લે ચિલ્લીલીલી / રમેશ પારેખ
113 - ચિરપ્રવાસીનું (કામના) ગીત / રમેશ પારેખ
114 - છાયાને (કાનમાં) કહેવાની વાત / રમેશ પારેખ
115 - બ્હેરા મનેખને મેળે / રમેશ પારેખ
116 - મેં આ ચુંબન તરતું મૂક્યું / રમેશ પારેખ
117 - મિત્રને / રમેશ પારેખ
118 - તે જ કહેવાની વાત / રમેશ પારેખ
119 - વન્ડર લૅન્ડ (માં ગુરુશિષ્ય સંવાદિકા) / રમેશ પારેખ
120 - કરફ્યૂકાવ્યો – ૧ – Demonstration / રમેશ પારેખ
121 - કરફ્યૂકાવ્યો – ૨ – છૂંદણાંબહાદુરો / રમેશ પારેખ
122 - કરફ્યૂકાવ્યો – ૩ – નવી છાતી / રમેશ પારેખ
123 - કરફ્યૂકાવ્યો – ૪ Communication / રમેશ પારેખ
124 - મંદિરમાંથી કાઢી મૂક્યા પછી / રમેશ પારેખ
125 - પ્રશ્ન / રમેશ પારેખ
126 - રાવજીનો કાવ્યસંગ્રહ વાંચતાં / રમેશ પારેખ
127 - વૃદ્ધોનું ઋતુગીત / રમેશ પારેખ
128 - બાળપણાનું રૂસણું / રમેશ પારેખ
129 - વૈજયન્તીમાલા અથવા ઠાકોરજીની છબીમાં / રમેશ પારેખ
130 - પ્રથમ રાત્રિ / રમેશ પારેખ
131 - સતત રાત્રિ / રમેશ પારેખ
132 - કતલખાનું અથવા તમે / રમેશ પારેખ
133 - કતલખાનાના દરવાજે ફુગ્ગા વેચતો વૃદ્ધ / રમેશ પારેખ
134 - હે તેત્રીશ કોટિ દેવતાઓ / રમેશ પારેખ
135 - એક નવોઢાનું મરસિયું / રમેશ પારેખ
136 - હનુમાનપુચ્છિકા / રમેશ પારેખ