ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર (સંશોધન-વિવેચન) / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ

ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર (સંશોધન-વિવેચન) / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ

કોપીરાઇટ :ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
પૃષ્ઠ સંખ્યા : ૧૬૦ + ૮ = ૧૬૮

અનુક્રમણિકા

અર્પણ / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
રસળતી ગીતમીમાંસા / પ્રસ્તાવના / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / પ્રો.જશવંત શેખડીવાળા
નિવેદન / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
 
1 - કવિતાકળાનો સામાન્ય પરિચય / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
2 - ગુજરાતી ગીત-કવિતા : સામાન્ય પરિચય / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
3 - અભિજાત ગીતની ગંગોત્રી : લોકગીત / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
    3.1 - ગીત : લોકગીત / અભિજાત ગીતની ગંગોત્રી : લોકગીત / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
    3.2 - લોકગીત : અભિજાત ગીતના પ્રવાહો / અભિજાત ગીતની ગંગોત્રી : લોકગીત / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
    3.3 - અભિજાત ગીત : ‘લોકગીત'ના સંસ્કારોનું કળાત્મક સંસ્કરણ / અભિજાત ગીતની ગંગોત્રી : લોકગીત / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
    3.4 - અભિજાત ગીતની સ્વરૂપગત લાક્ષણિક મુદ્રાઓ / અભિજાત ગીતની ગંગોત્રી : લોકગીત / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
4 - ગીત : ઊર્મિકાવ્યનો પેટાપ્રકાર / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
5 - ગીત : પ્રભાવક તત્વો / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
6 - ગીત : સંજ્ઞા, વ્યાખ્યાવિચાર અને પ્રકાર / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
7 - ગીતનું સ્વરૂપ અને સંવિધાન / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
8 - ગીત : વિષય-વૈવિધ્ય અને નિરૂપણરીતિ / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
9 - ગીત : લય, ઢાળ, રાગની સમજ અને ગીતમાં લયવિધાન / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
10 - ગીતમાં સંગીતનાં તત્વોની ઉપકારકતા / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
11 - ગીતમાં માધુર્ય અને સૌન્દર્યની નજાકત / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
12 - ગીતમાં ગીતત્વ અને કાવ્યત્વ / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
13 - ગીતમાં વિચારતત્વ અને અર્થતત્વ / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
14 - ગુજરાતી ગીતમાં આધુનિકતા / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
15 - ગીતમાં ભાવવ્યંજકતા / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
16 - ગીતસર્જન પાછળ કળાત્મક અભિજ્ઞતા / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
17 - ગીતની ભાષા / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
18 - ગીતની રસકીય ક્ષમતા / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ
 
ગીતસ્વરૂપમાં આવતી સંજ્ઞાઓનો પરિચય / ગુજરાતી ગીત : સ્વરૂપવિચાર / ભગીરથ બ્રહ્મભટ્ટ