તુલસી ક્યારો (નવલકથા) / ઝવેરચંદ મેઘાણી

તુલસી ક્યારો (નવલકથા) / ઝવેરચંદ મેઘાણી

અનુક્રમણિકા

 
1 - પ્રકરણ પહેલું : કોના પ્રારબ્ધનું? / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
2 - પ્રકરણ બીજું : જબરી બા / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
3 - પ્રકરણ ત્રીજું : ભદ્રા / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
4 - પ્રકરણ ચોથું : સસરો / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
5 - પ્રકરણ પાંચમું : દેરાણી / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
6 - પ્રકરણ છઠ્ઠું : ભાસ્કર / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
7 - પ્રકરણ સાતમું : જુગલ-જીવન/ તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
8 - પ્રકરણ આઠમું : માણી આવ્યાં / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
9 - પ્રકરણ નવમું : ભાસ્કરની શક્તિ / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
10 - પ્રકરણ દસમું : લગ્ન - જૂનું ને નવું / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
11 - પ્રકરણ અગિયારમું : દેવુનો કાગળ / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
12 - પ્રકરણ બારમું : નિર્વિકાર ! / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
13 - પ્રકરણ તેરમું : તુલસી કરમાયાં / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
14 - પ્રકરણ ચૌદમું : બારણાં ઉધાડ્યાં / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
15 - પ્રકરણ પંદરમું : 'સુકાઈ ગયા છો!' / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
16 - પ્રકરણ સોળમું : સસરાને દીઠા / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
17 - પ્રકરણ સત્તરમું : સમાધાન / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
18 - પ્રકરણ અઢારમું : પુત્રવધૂની શોધમાં / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
19 - પ્રકરણ ઓગણીસમું : ડોળાયેલાં મન / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
20 - પ્રકરણ વીસમું : જગરબિલાડો / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
21 - પ્રકરણ એકવીસમું : કોણ કાવતરાખોર? / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
22 - પ્રકરણ બાવીસમું : જનતા ને જોગમાયા / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
23 - પ્રકરણ ત્રેવીસમું : દિયરની દુ઼:ખભાગી / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
24 - પ્રકરણ ચોવીસમું : માતા સમી મધુર / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
25 - પ્રકરણ પચીસમું : 'હવે શું વાંધો છે?' / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
26 - પ્રકરણ છવીસમું : અણધાર્યું પ્રયાણ / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
27 - પ્રકરણ સત્તાવીશમું : 'ચાલો અમદાવાદ' / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
28 - પ્રકરણ અઠ્ઠાવીસમું : ક્યાં ગઈ પ્રતિભા ! / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
29 - પ્રકરણ ઓગણત્રીસમું : મરતી માએ સોંપેલો / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
30 - પ્રકરણ ત્રીસમું : એ બરડો / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
31 - પ્રકરણ એકત્રીસમું : ભાસ્કરનો ભૂતકાળ / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
32 - પ્રકરણ બત્રીસમું : રૂપેરી પરદો / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
33 - પ્રકરણ તેત્રીસમું : સિદ્ધાંતને બેવફા / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
34 - પ્રકરણ ચોત્રીસમું : અણનમ / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
35 - પ્રકરણ પાંત્રીસમું : ઘાએ ચડાવેલી / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
36 - પ્રકરણ છત્રીસમું : કંચનને હમેલ ! / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
37 - પ્રકરણ સાડત્રીસમું : અસત્ય એ જ સત્ય / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
38 - પ્રકરણ આડત્રીસમું : 'બામણવાડો છે ભા !' / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
39 - પ્રકરણ ઓગણચાલીસમું : કેવો નાદાન પ્રશ્ન ! / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
40 - પ્રકરણ ચાલીસમું : 'શોધ કરું છું' / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
41 - પ્રકરણ એકતાલીસમું : છૂપી શૂન્યતા / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
42 - પ્રકરણ બેતાલીસમું : ભાસ્કરનો ભેટો / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
43 - પ્રકરણ તેતાલીસમું : 'બડકમદાર !' / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી
44 - પ્રકરણ ચુમાલીસમું : બાકીનું તપ / તુલસી ક્યારો / ઝવેરચંદ મેઘાણી