કેસૂડો અને સોનેરુ તથા कोजाग्रि ? (કાવ્યસંગ્રહ) – હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ

કેસૂડો અને સોનેરુ તથા कोजाग्रि ? (કાવ્યસંગ્રહ) – હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ

અનુક્રમણિકા

 
1 - નિવેદન – કેસૂડો અને સોનેરૂ તથા कोजाग्रि? / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
2 - શ્રી. ઉમાશંકર જોષીને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
3 - પરિચય / નગીનદાસ પારેખ
4 - કેસૂડો / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
5 - સોનેરૂ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
6 - જાસૂદ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
7 - સીમાડા / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
8 - अनलुप्ता सरस्वती ? / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
9 - સ્મરણો / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
10 - માનવને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
11 - “And How Was It That Love First Came To You” – Rilke / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
12 - અજ્ઞાત દંપતીનું ચિત્ર જોઇને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
13 - જુલિયેટનું સ્મરણ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
14 - સિંદૂર સેંથે / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
15 - એ નેનમાં / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
16 - શિવ નિજ રૂપના / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
17 - હૈયે છુપાઈ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
18 - વીજ ચમકે ને મેહુલો વરસે / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
19 - અલકલટની શોભા / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
20 - સફેદ ચંપાનાં ફૂલોને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
21 - મૃત્યુનો જય / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
22 - જીવનનો જય ? / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
23 - જીવન સુંદર, સુંદર, સુંદર / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
24 - મૃત્યુ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
25 - સતત એક પરાજય વાંછજે / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
26 - વસંત / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
27 - યમ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
28 - ઉરમથનનાં / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
29 - સંદેશો / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
30 - સપનું / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
31 - કવિ, તારે કેટલાં હૈયાં / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
32 - સાગરતરંગ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
33 - પરાજય (પરિચય) / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
34 - પરાજય / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
35 - પ્લેટોનો આત્મા / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
36 - ડબલ્યુ. બી. યીટ્સને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
37 - તારો જ તું જય થજે / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
38 - મહિમા / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
39 - અગ્નિને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
40 - પૃથ્વીને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
41 - પવનને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
42 - રુદ્રને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
43 - ઇન્દ્રને / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
44 - પ્રથમા નારી – (૧) / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
45 - પ્રથમા નારી – (૨) / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
46 - પ્રથમા નારી – (૩) / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
47 - સંસિદ્ધિ સૌ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
48 - કાવ્ય – ૧ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
49 - કાવ્ય – ૨ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
50 - કાવ્ય – ૩ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
51 - કાવ્ય – ૪ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
52 - કાવ્ય – ૫ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
53 - કાવ્ય – ૬ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
54 - કાવ્ય – ૭ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
55 - કાવ્ય – ૮ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
56 - કાવ્ય – ૯ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
57 - કાવ્ય – ૧૦ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
58 - કાવ્ય – ૧૧ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
59 - કાવ્ય – ૧૨ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
60 - કાવ્ય – ૧૩ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
61 - કાવ્ય – ૧૪ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
62 - કાવ્ય – ૧૫ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
63 - કાવ્ય – ૧૬ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
64 - કાવ્ય – ૧૭ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
65 - કાવ્ય – ૧૮ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ
66 - અનુવાદ કર્તાની નોંધ / હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ