પરોક્ષે પ્રત્યક્ષે (સંપાદન-લેખ સંગ્રહ) / રમણ સોની

પરોક્ષે પ્રત્યક્ષે (સંપાદન-લેખ સંગ્રહ) / રમણ સોની

કોપીરાઇટ :શારદા સોની
આવરણ : આકાશ સોની

અનુક્રમણિકા

નિવેદન / પરોક્ષે પ્રત્યક્ષે / રમણ સોની
અર્પણ / પરોક્ષે પ્રત્યક્ષે / રમણ સોની
 
1 - લેખકસંદર્ભ / પરોક્ષે પ્રત્યક્ષે / રમણ સોની
    1.1 - મેઘાણી અને સાહિત્યિક પત્રકારત્વ / પરોક્ષે પ્રત્યક્ષે / રમણ સોની
    1.2 - પ્રમોદકુમાર પટેલ : જિજ્ઞાસાભરી વિદ્યાસાધના / પરોક્ષે પ્રત્યક્ષે / રમણ સોની
    1.3 - ભાયાણીસાહેબનું એક મહત્ત્વનું પ્રદાન – ભાષાવિમર્શ / પરોક્ષે પ્રત્યક્ષે / રમણ સોની
    1.4 - સાહિત્યકારની વિદાયઃ આપણું ઉત્તરદાયીત્વ / પરોક્ષે પ્રત્યક્ષે / રમણ સોની
    1.5 - વિદ્યા-અનુસંધાન એ જ સાચી અંજલિ / પરોક્ષે પ્રત્યક્ષે / રમણ સોની
2 - ગ્રંથસંદર્ભ / પરોક્ષે પ્રત્યક્ષે / રમણ સોની
    2.1 - ‘બૃહત્ પિંગળ’ : ચાર દાયકે ફરીથી / પરોક્ષે પ્રત્યક્ષે / રમણ સોની
    2.2 - ‘વૉટરસ્ટોન્સ ગાઈડ ટુ બુક્સ’ : સર્વાશ્લેષી માર્ગદર્શિકા / પરોક્ષે પ્રત્યક્ષે / રમણ સોની
    2.3 - ‘પરિચય પુસ્તિકા’ : વ્યાપની સમૃદ્ધિ / પરોક્ષે પ્રત્યક્ષે / રમણ સોની
    2.4 - ગુજરાતીનું અંગ્રેજીમાં : ‘કૉન્ટેમ્પરરી ગુજરાતી શૉર્ટ સ્ટોરીઝ’ / પરોક્ષે પ્રત્યક્ષે / રમણ સોની
    2.5 - મોટી સંશોધનપ્રેરકતા ધરાવતા સૂચિગ્રંથો : ‘જૈન ગૂર્જર કવિઓ’ / પરોક્ષે પ્રત્યક્ષે / રમણ સોની