એક ખાલી નાવ (કાવ્યસંગ્રહ) / હર્ષદ ત્રિવેદી

એક ખાલી નાવ (કાવ્યસંગ્રહ) / હર્ષદ ત્રિવેદી

અનુક્રમણિકા

શુભેચ્છા ‘એક ખાલી નાવી’ને / પ્રસ્તાવના / ચન્દ્રકાન્ત શેઠ
પરંપરા અને અપૂર્વતાની સંધિ / પ્રસ્તાવના / એક ખાલી નાવ / રઘુવીર ચૌધરી
સાજો સઢ... / પ્રસ્તાવના / એક ખાલી નાવ / હરિકૃષ્ણ પાઠક
ત્રીજી આવૃત્તિ વેળાએ.... / નિવેદન / એક ખાલી નાવ / હર્ષદ ત્રિવેદી
અર્પણ / એક ખાલી નાવ / હર્ષદ ત્રિવેદી
 
1 - 1. ગઝલ / એક ખાલી નાવ / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.1 - પ્રશ્નો ન કર / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.2 - બળાપો / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.3 - ચકમક ઘસે ! / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.4 - ઝાંઝવાં પ્રિયે ! / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.5 - આવી ઊભી ! / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.6 - પરબારું હતું / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.7 - યાદ આવ્યું / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.8 - લાગે છે / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.9 - તને / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.10 - નીકળે / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.11 - નીકળું / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.12 - ઘેરી લીધો છે મને / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.13 - વ્હાણ છે / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.14 - ગણી નથી / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.15 - ભારે કરી / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.16 - ધુમાડો કર્યો / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.17 - ભૂલી ન જા / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.18 - સંબંધનું પહેલું કિરણ / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.19 - એય કાફી / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.20 - એટલે / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.21 - એમ મારે જવાનું / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.22 - નાજુક રમત / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.23 - હવામાં જ / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.24 - મારામાંથી.. / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.25 - કાગળ હોય છે / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.26 - મખમલી પડદો / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.27 - ઘાવ ક્ષણનો / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.28 - એક ખાલી નાવ / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.29 - હીરની ગાંઠો / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.30 - કશું પામવા / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.31 - હવામાં – પથ્થરમાં / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.32 - ભાથામહીં / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.33 - ગંધની માફક / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.34 - અનુષંગ (વસંતતિલકા) / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.35 - માળો / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.36 - યુવાન વિધવાના વિવાહની ગઝલ-૧ / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.37 - યુવાન વિધવાના વિવાહની ગઝલ-૨ / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.38 - આ હથેળીમાં / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.39 - જાઉં છું / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.40 - હતાં / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.41 - છેવટે / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.42 - પાછાં વળો ! / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.43 - રાતી ગઝલ / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.44 - શું થશે ? / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.45 - વ્હેમ છે / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.46 - મારા હાથમાં / હર્ષદ ત્રિવેદી
    1.47 - હરપળે / હર્ષદ ત્રિવેદી
2 - 2. સૉનેટ / એક ખાલી નાવ / હર્ષદ ત્રિવેદી
    2.1 - વિજનપથે નિજલડત...૧ / હર્ષદ ત્રિવેદી
    2.2 - વિજનપથે નિજલડત...૨ / હર્ષદ ત્રિવેદી
    2.3 - વિજનપથે નિજલડત...૩ / હર્ષદ ત્રિવેદી
3 - 3. ગીત / એક ખાલી નાવ / હર્ષદ ત્રિવેદી
    3.1 - કાળું ગુલાબ / હર્ષદ ત્રિવેદી
    3.2 - મળશું ! / હર્ષદ ત્રિવેદી
    3.3 - એમ લાગે કે - / હર્ષદ ત્રિવેદી
    3.4 - સામૂહિક આત્મવિલોપન વેળાએ – / હર્ષદ ત્રિવેદી
    3.5 - અવ તો આવા / હર્ષદ ત્રિવેદી
    3.6 - ઉજાગરા / હર્ષદ ત્રિવેદી
    3.7 - મહિયરની માયા મેલીને / હર્ષદ ત્રિવેદી
    3.8 - આવજો / હર્ષદ ત્રિવેદી
    3.9 - વાયદો / હર્ષદ ત્રિવેદી
    3.10 - શોધ / હર્ષદ ત્રિવેદી
    3.11 - દર્પણ ફૂટ્યાની વારતા / હર્ષદ ત્રિવેદી
4 - 4. છંદમુક્ત કાવ્ય / એક ખાલી નાવ / હર્ષદ ત્રિવેદી
    4.1 - પંખી / હર્ષદ ત્રિવેદી
    4.2 - સવાલ / હર્ષદ ત્રિવેદી
    4.3 - બા/મેઘધનુષ્ય... / હર્ષદ ત્રિવેદી
    4.4 - ઘટનાઓ.... / હર્ષદ ત્રિવેદી
    4.5 - ગઢ / હર્ષદ ત્રિવેદી
    4.6 - તમે / હર્ષદ ત્રિવેદી
    4.7 - આખા ગામમાં / હર્ષદ ત્રિવેદી