પવનના વેશમાં (કાવ્યસંગ્રહ) / ધીરેન્દ્ર મહેતા

પવનના વેશમાં (કાવ્યસંગ્રહ) / ધીરેન્દ્ર મહેતા

કોપીરાઇટ :નૂતન મહેતા

અનુક્રમણિકા

 
1 - બળે દીવાની જ્યોત / ધીરેન્દ્ર મહેતા
2 - હું / ધીરેન્દ્ર મહેતા
3 - ત્રણાનુબંધ / ધીરેન્દ્ર મહેતા
4 - એકાન્ત વાતે વળે / ધીરેન્દ્ર મહેતા
5 - પડછાયા / ધીરેન્દ્ર મહેતા
6 - પડછાયો અને હું / ધીરેન્દ્ર મહેતા
7 - હું, છાયા અને બેચેન પગરવ / ધીરેન્દ્ર મહેતા
8 - તમરાંની મહેફિલ / ધીરેન્દ્ર મહેતા
9 - કાગળ કને / ધીરેન્દ્ર મહેતા
10 - સુરભિના કોમળ ભારથી / ધીરેન્દ્ર મહેતા
11 - બારણું / ધીરેન્દ્ર મહેતા
12 - ચોમેર / ધીરેન્દ્ર મહેતા
13 - પત્ર / ધીરેન્દ્ર મહેતા
14 - કદીક એ વળાંક પર / ધીરેન્દ્ર મહેતા
15 - ઉલેચ / ધીરેન્દ્ર મહેતા
16 - અવકાશના પિલાણમાં / ધીરેન્દ્ર મહેતા
17 - સૂરજ આથમી ગયો ! / ધીરેન્દ્ર મહેતા
18 - તારા ગયા પછી... / ધીરેન્દ્ર મહેતા
19 - ખાલી મકાનોમાં / ધીરેન્દ્ર મહેતા
20 - તૃણના શિખરથી / ધીરેન્દ્ર મહેતા
21 - પગરવ ગયા તળિયે / ધીરેન્દ્ર મહેતા
22 - ને ખરી જાય અજવાસ / ધીરેન્દ્ર મહેતા
23 - જળ વહેરાયું હશે / ધીરેન્દ્ર મહેતા
24 - જોયું / ધીરેન્દ્ર મહેતા
25 - શેરી / ધીરેન્દ્ર મહેતા
26 - રિપોર્ટનું આ જગત / ધીરેન્દ્ર મહેતા
27 - ચહેરા / ધીરેન્દ્ર મહેતા
28 - વીતી પળના તાણાવાણા / ધીરેન્દ્ર મહેતા
29 - સૌની સાંભરણમાં / ધીરેન્દ્ર મહેતા
30 - છળ / ધીરેન્દ્ર મહેતા
31 - ફુરચા / ધીરેન્દ્ર મહેતા
32 - વિછિન્ન ઉજાસ / ધીરેન્દ્ર મહેતા
33 - પાંચ નકાર / ધીરેન્દ્ર મહેતા
34 - પવનના વેશમાં / ધીરેન્દ્ર મહેતા
35 - સ્પર્શમાં / ધીરેન્દ્ર મહેતા
36 - વન / ધીરેન્દ્ર મહેતા
37 - કવિનું તહોમતનામું / ધીરેન્દ્ર મહેતા
38 - અવરજવર / ધીરેન્દ્ર મહેતા
39 - મૃત્યુ / ધીરેન્દ્ર મહેતા
40 - એકનું એક જ / ધીરેન્દ્ર મહેતા
41 - એક અનુભૂતિ – દૃશ્ય / ધીરેન્દ્ર મહેતા
42 - એક વાર / ધીરેન્દ્ર મહેતા
43 - ગુલમહોર / ધીરેન્દ્ર મહેતા
44 - નેવાં / ધીરેન્દ્ર મહેતા
45 - કોને પૂછીને ? / ધીરેન્દ્ર મહેતા
46 - યાત્રાનુભૂતિ / ધીરેન્દ્ર મહેતા
47 - અદબદમાં / ધીરેન્દ્ર મહેતા
48 - ફરફરતો આનંદ / ધીરેન્દ્ર મહેતા
49 - આજ થતું કે / ધીરેન્દ્ર મહેતા
50 - જ્ઞાત રહસ્યકથા / ધીરેન્દ્ર મહેતા
51 - અંધારને સ્પર્શ / ધીરેન્દ્ર મહેતા
52 - સવાર / ધીરેન્દ્ર મહેતા
53 - એક ફેબલ / ધીરેન્દ્ર મહેતા
54 - આકાશે કહ્યું / ધીરેન્દ્ર મહેતા
55 - ? – ? / ધીરેન્દ્ર મહેતા
56 - કર્ણના અશ્વની ઉક્તિ / ધીરેન્દ્ર મહેતા
57 - સરહદ સુરક્ષા સૈનિકની ઉક્તિ / ધીરેન્દ્ર મહેતા
58 - રહી રહીને / ધીરેન્દ્ર મહેતા
59 - નથી ભળભાંખળું / ધીરેન્દ્ર મહેતા
60 - હીંચું/સીંચું/વીંઝું /વીંધું /ખોલું/મીંચું / ધીરેન્દ્ર મહેતા
61 - દુર્ઘટના / ધીરેન્દ્ર મહેતા
62 - શ્વાસ – ચાસ / ધીરેન્દ્ર મહેતા
63 - ગોરજટાણે / ધીરેન્દ્ર મહેતા
64 - નદી / ધીરેન્દ્ર મહેતા
65 - અમદાવાદના મિત્રોને–વતનમાંથી / ધીરેન્દ્ર મહેતા
66 - વતનમાંથી વિદાય થતા મિત્રને / ધીરેન્દ્ર મહેતા
67 - દીવાનખાનામાં / ધીરેન્દ્ર મહેતા
68 - રસ્તો / ધીરેન્દ્ર મહેતા
69 - નગરથી ગામ / ધીરેન્દ્ર મહેતા
70 - હવે સૂર્ય અને ચંદ્ર પણ / ધીરેન્દ્ર મહેતા