અડોઅડ (કાવ્યસંગ્રહ) / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા

અડોઅડ (કાવ્યસંગ્રહ) / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા

કોપીરાઇટ :ભાનુપ્રસાદ પંડયા
આવરણ : પ્રસન્ન

અનુક્રમણિકા

અર્પણ / અડોઅડ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
નિવેદન / અડોઅડ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
 
1 - તરસ્યા તળાવની વેળુ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
2 - ગીત / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
3 - ફૂલને હોઠે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
4 - બારી / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
5 - વંનમાં / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
6 - એકલું ઘેઘૂર / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
7 - તરસબાઈનું ગીત / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
8 - આણીપા આવજો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
9 - એને હાલ્યે... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
10 - ઘૂઘવે વૈશાખ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
11 - શ્રાવણ વદમાં / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
12 - લીલો પુરાવો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
13 - રવિ હજી ઊગે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
14 - સીમાડે / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
15 - હવે... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
16 - વહો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
17 - આણ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
18 - સભરની સવારી / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
19 - શરદાગમને / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
20 - સાંજ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
21 - પગલાં / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
22 - વાંકુ ચિતરામણ ! / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
23 - કારતકનું ગીત / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
24 - ગાડામારગ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
25 - ઓળખાણ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
26 - ઓરતા / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
27 - એ વો તે દિ’... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
28 - વિનવણી / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
29 - ગાગરનાં નીર / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
30 - ઊગે જરીક / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
31 - એ જોણું... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
32 - કૂંપળ ફૂટ્યાની વાત / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
33 - કો’ક મંન / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
34 - અનુનય / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
35 - તરસતણી બોલીમાં... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
36 - આવો – લાવો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
37 - કોને કે’વું ? / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
38 - બેય હવે તો... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
39 - સૈ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
40 - ગોતી લ્યો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
41 - કોઈએ ભાળ્યાં... ? / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
42 - હાજરીનો ભાર / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
43 - રૂંધાતા આવકારનું ગીત / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
44 - હથેળિયું માં... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
45 - ગલીમાં ગામ / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
46 - દીવો બળે ને... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
47 - કોઈ લખો કાગળ તો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
48 - ભલે એણે... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
49 - નહીંતર... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
50 - પિયળ તાણે કે - / ભાનુંપ્રસ્દ પંડ્યા
51 - ઊપડી ડમણી / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
52 - આપો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
53 - જવાબ આવ્યો / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
54 - તમને મેલી... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા
55 - હજી પાસે છો ત્યાં... / ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા