ક્યાં (કાવ્યસંગ્રહ) – રમેશ પારેખ

ક્યાં (કાવ્યસંગ્રહ) – રમેશ પારેખ

અનુક્રમણિકા

 
1 - શગ રે સંકોરું / રમેશ પારેખ
2 - ગોરમાને પાંચે આંગળીએ પૂજ્યાં / રમેશ પારેખ
3 - દર્પણ-શી આંખ તમે ફેરવી લીધી ને…… / રમેશ પારેખ
4 - સૂરજ વિનાનું સાવ ગામ / રમેશ પારેખ
5 - ગાતાં ખોવાઈ ગયું ગીત / રમેશ પારેખ
6 - દરિયાઉં શમણે આવ્યા….. / રમેશ પારેખ
7 - તમે મારામાં આરપાર રહેતાં…… / રમેશ પારેખ
8 - મેં મને સાંભળી / રમેશ પારેખ
9 - કાચના મકાન તને ખમ્મા….. / રમેશ પારેખ
10 - સોનલદેને લખીએ…. / રમેશ પારેખ
11 - રાધાનું ગીત…. / રમેશ પારેખ
12 - હવે આંખોનું નામ નહીં આંખો ….. / રમેશ પારેખ
13 - સખી, તમે કોને પૂજ્યાં કે- / રમેશ પારેખ
14 - સોનલ, સોનલ, ચાલો હવે જઈએ આપણે ઘેર / રમેશ પારેખ
15 - તળનું મલક હશે કેવું…. / રમેશ પારેખ
16 - સીમાડો સાવ લીલો નાઘેર….. / રમેશ પારેખ
17 - કેમ રે સૂડો ભાળું ? / રમેશ પારેખ
18 - અંતે…… / રમેશ પારેખ
19 - ચીર વિરહીનું ગીત…. / રમેશ પારેખ
20 - કુંવારી છોકરીનું ગીત….. / રમેશ પારેખ
21 - વણબોલાતી વાત…. / રમેશ પારેખ
22 - ભજન…. / રમેશ પારેખ
23 - તમારી પરબ લીલા ઝાડવાની હેઠ…. / રમેશ પારેખ
24 - સોનલ, તમે….. / રમેશ પારેખ
25 - દાદા હો દીકરી…. / રમેશ પારેખ
26 - તારું પહેલાં વરસાદ સમું આવવું… / રમેશ પારેખ
27 - સમૂહ ગીત…. / રમેશ પારેખ
28 - દાદાજી કહેતા એ વાત…. / રમેશ પારેખ
29 - વાવણીનું ગીત… / રમેશ પારેખ
30 - સૈયર ચૂંટી ખણે ને – / રમેશ પારેખ
31 - ફાગણના દિવસોમાં… / રમેશ પારેખ
32 - કોરી ખંભે પછેડી…. / રમેશ પારેખ
33 - જાંબુડી હેઠ / રમેશ પારેખ
34 - ઠાલાં દીધા છે મારાં બારણાં… / રમેશ પારેખ
35 - ઓલા અવતરે, સોનલ….. / રમેશ પારેખ
36 - તારો મેવાડ મીરાં છોડશે…. / રમેશ પારેખ
37 - નથી ઊતરતાં તાણ, મારા વાલમા… / રમેશ પારેખ
38 - મોતી વેરાઈ ગયાં ચોકમાં… / રમેશ પારેખ
39 - તમે આવો તો વાત કહું, શ્યામ… / રમેશ પારેખ
40 - કોઈ વાર આવી ચડીશ તારા દેશ…. / રમેશ પારેખ
41 - કૈંક લીલું ચટ્ટાક / રમેશ પારેખ
42 - ન ઊડી શકતા પંખીનું ગીત…/ રમેશ પારેખ
43 - ભર બપ્પોરે માવઠું મૂશળધાર આવીને…. / રમેશ પારેખ
44 - કાંધ રે દીધી દેન દીધા…. / રમેશ પારેખ
45 - તૂટેલા પાંદડાનું ગીત…./ રમેશ પારેખ
46 - થાય છે પસાર…. / રમેશ પારેખ
47 - શકતો નથી… / રમેશ પારેખ
48 - લાગુ પ્રવાસમાં… / રમેશ પારેખ
49 - ચાંદની…/ રમેશ પારેખ
50 - કઈ રીતે… / રમેશ પારેખ
51 - રાત જાય ના આગળ… / રમેશ પારેખ
52 - નથી… / રમેશ પારેખ
53 - કશો યે અર્થ નીકળતો નથી… / રમેશ પારેખ
54 - એક સૂરજના અવસાન પછી… / રમેશ પારેખ
55 - સૂર્યવંશી આથમ્યા જેવું ગયા… / રમેશ પારેખ
56 - સવારસાંજ… / રમેશ પારેખ
57 - હવાઓ ફર્યા કરે… / રમેશ પારેખ
58 - ઓટ… / રમેશ પારેખ
59 - હોય છે… / રમેશ પારેખ
60 - સૂર્યનું પગલું મળે નહીં… / રમેશ પારેખ
61 - ગઈ કાલના… / રમેશ પારેખ
62 - યાદ… / રમેશ પારેખ
63 - હવાઓ… / રમેશ પારેખ
64 - પૂછી શકાતું નથી… / રમેશ પારેખ
65 - હાથ નહીં આવે મને… / રમેશ પારેખ
66 - પરોઢિયું… / રમેશ પારેખ
67 - કોઈ ચાલ્યું ગયું… / રમેશ પારેખ
68 - ચશ્માંના કાચ પર… / રમેશ પારેખ
69 - સાંજ વિષે ગઝલ… / રમેશ પારેખ
70 - તને…/ રમેશ પારેખ
71 - હું… / રમેશ પારેખ
72 - આંખો મીંચી દઉં તો… / રમેશ પારેખ
73 - બને મારી પળ… / રમેશ પારેખ
74 - થાકી જશે ત્યારે ?… / રમેશ પારેખ
75 - તમને ફૂલ દીધાનું યાદ… / રમેશ પારેખ
76 - ફરતી ટેકરીઓ ને… / રમેશ પારેખ
77 - હિતોપદેશ… / રમેશ પારેખ
78 - પગલાં પડી રહ્યા… / રમેશ પારેખ
79 - તમે ઘેર આવ્યાં ને, સોનલ…/ રમેશ પારેખ
80 - હવે મારી આંગળીમાં નથી રહ્યા રામ… / રમેશ પારેખ
81 - ખલાસીનું ગીત… / રમેશ પારેખ
82 - નિર્ગતિ વિષેનું તર્વિક… / રમેશ પારેખ
83 - રોજ એવું થાય, એવું થાય કે – / રમેશ પારેખ
84 - એક મરશિયું…/ રમેશ પારેખ
85 - કંઈક તો થાતું હશે… / રમેશ પારેખ
86 - પરપોટો… / રમેશ પારેખ
87 - આપણે… / રમેશ પારેખ
88 - સોનલ, તમે ગયાં / રમેશ પારેખ
89 - સૂરજના ઊગવા વિષે…/ રમેશ પારેખ
90 - કોણ… / રમેશ પારેખ
91 - કુરુક્ષેત્રે…? / રમેશ પારેખ
92 - જોજન જોજન ચાલ્યા કરીએ… / રમેશ પારેખ
93 - તારા સોરઠ દેશે કોઈ દંતકથા-શો ફરું… / રમેશ પારેખ
94 - રાણી સોનાંદેનું મરશિયું… / રમેશ પારેખ