કંઇક / કશુંક અથવા તો… (કાવ્યસંગ્રહ) / સંજુ વાળા

કંઇક / કશુંક અથવા તો… (કાવ્યસંગ્રહ) / સંજુ વાળા

અનુક્રમણિકા

અર્પણ / કંઈક કશુંક અથવા તો... / સંજુ વાળા
 
1 - પરભવમાં પેઠું રે….. / સંજુ વાળા
2 - બોલ સો મણની શિલા / સંજુ વાળા
3 - એક ઝાલું ત્યાં – / સંજુ વાળા
4 - થાંભલી / સંજુ વાળા
5 - ગાંજાનો છોડ / સંજુ વાળા
6 - રાત રસાળે / સંજુ વાળા
7 - અસમંજસનું ગીત / સંજુ વાળા
8 - કેસરભીની હથેળીમાં – / સંજુ વાળા
9 - પરોઢિયાનો વીંછી / સંજુ વાળા
10 - એવાં થડકે રે….. / સંજુ વાળા
11 - ઓળધોળ ડહોળાતાં કારણ / સંજુ વાળા
12 - ગીત મરસિયા / સંજુ વાળા
13 - મારામાંથી છટકીને / સંજુ વાળા
14 - આછરતો ભૂખરો ઉઘાડ / સંજુ વાળા
15 - ચામડીનું તળ ફોડી / સંજુ વાળા
16 - દરિયાઈ સ્પર્શનાં સંવેદનોનું ગીત / સંજુ વાળા
17 - પ્રથમ વરસાદ / સંજુ વાળા
18 - એક અકળામણનું ગીત / સંજુ વાળા
19 - જીવગતિ / સંજુ વાળા
20 - છેલ્લી વેળાનું ગીત / સંજુ વાળા
21 - છેલબટાઉ કુંજમનનું ગીત / સંજુ વાળા
22 - મિત્ર દેશળજીને પત્ર / સંજુ વાળા
23 - વોલપિસનું આત્મનિવેદન / સંજુ વાળા
24 - અપરિમેય સ્થિતિ / સંજુ વાળા
25 - બિલોરી રંગની અનુભૂતિ / સંજુ વાળા
26 - ઘંટડી / સંજુ વાળા
27 - મિલમજૂરોનું સહગાન / સંજુ વાળા
28 - બોરપુરાણ / સંજુ વાળા
29 - સખીરી – ૧ / સંજુ વાળા
30 - સખીરી – ૨ / સંજુ વાળા
31 - સખીરી – ૩ / સંજુ વાળા
32 - સખીરી – ૪ / સંજુ વાળા
33 - સખીરી – ૫ / સંજુ વાળા
34 - સખીરી – ૬ / સંજુ વાળા
35 - સખીરી – ૭ / સંજુ વાળા
36 - મુક્તક / સંજુ વાળા
37 - એક અ-નિયંત્રિત ગઝલ / સંજુ વાળા
38 - જાળમાં પ્રસરી જવું / સંજુ વાળા
39 - બારણામાં રૂપાન્તર / સંજુ વાળા
40 - બળવાખોર તણખો / સંજુ વાળા
41 - નખ વધેરી નાખવા / સંજુ વાળા
42 - દિગ્વિજય / સંજુ વાળા
43 - પછીત પહેરીને / સંજુ વાળા
44 - દિશાન્ધાતા મળ્યા પછી / સંજુ વાળા
45 - વીંધે હજુય તે / સંજુ વાળા
46 - આદિથી અંતે…. / સંજુ વાળા
47 - ઊંડાણ કોણ ખોતરે ? / સંજુ વાળા
48 - ફરી વિચારીએ / સંજુ વાળા
49 - ડાઘ લાગે ડેલીએ / સંજુ વાળા
50 - લાગુ ઝળળ ઝળળ / સંજુ વાળા
51 - પહોંચ્યા ફરી વર્તુળમાં / સંજુ વાળા
52 - શ્વાસ જેવી ક્ષણ / સંજુ વાળા
53 - સતતતા / સંજુ વાળા
54 - તથ્યનાં ચરુ / સંજુ વાળા
55 - પડદો પડે છે / સંજુ વાળા
56 - એકાન્તમાં / સંજુ વાળા
57 - તું / સંજુ વાળા
58 - પ્રવાલ / સંજુ વાળા
59 - પળ / સંજુ વાળા
60 - ….થી વિશેષ / સંજુ વાળા
61 - નામોનાં સિલસિલા / સંજુ વાળા
62 - માં…… / સંજુ વાળા
63 - જેવું ઉછેરું…. / સંજુ વાળા
64 - બની જવાતું / સંજુ વાળા
65 - અકારણ યાદ આવે છે / સંજુ વાળા
66 - સ્પર્શથી છલોછલ / સંજુ વાળા
67 - પ્રશ્ન / સંજુ વાળા
68 - આજ એ યુવતી નથી / સંજુ વાળા
69 - સાંકળ આવે / સંજુ વાળા
70 - ઈપ્સા વિશે / સંજુ વાળા
71 - વણઝારા…..રે / સંજુ વાળા
72 - અક્ષરાને સંબોધન / સંજુ વાળા