વેળા (કાવ્યસંગ્રહ) / મનોહર ત્રિવેદી

વેળા (કાવ્યસંગ્રહ) / મનોહર ત્રિવેદી

અનુક્રમણિકા

નિવેદન - 'થોડુંક' / મનોહર ત્રિવેદી
વેળા - પ્રસ્તાવના / સુરેશ દલાલ
વેળા - પ્રસ્તાવના / સુમન શાહ
નિવેદન - વેળા / મનોહર ત્રિવેદી
 
1 - પપ્પા, હવે ફોન મૂકું ? / મનોહર ત્રિવેદી
2 - હું ભરનીંદરમાં હોઉં / મનોહર ત્રિવેદી
3 - તને ઓળખું છું, મા / મનોહર ત્રિવેદી
4 - બાપુની શીખ / મનોહર ત્રિવેદી
5 - કદી સાંભરે ભાઈ / મનોહર ત્રિવેદી
6 - બેનીના કંઠમાં / મનોહર ત્રિવેદી
7 - તડકાને તો એમ કે – / મનોહર ત્રિવેદી
8 - તડકા ! તારાં તીર / મનોહર ત્રિવેદી
9 - તડકાને તો હોય / મનોહર ત્રિવેદી
10 - આ પા તડકા વરસે - / મનોહર ત્રિવેદી
11 - તડકી / મનોહર ત્રિવેદી
12 - આ તડકો ભાદરવાનો / મનોહર ત્રિવેદી
13 - હોંશે શણગાર સજ્યા / મનોહર ત્રિવેદી
14 - ઉઘડ્યા હોંશથી ડેલા / મનોહર ત્રિવેદી
15 - ઊડી ઊડી રે એક ચરકલડી / મનોહર ત્રિવેદી
16 - ઘેનભર્યાં.... / મનોહર ત્રિવેદી
17 - મેંદી લઈને... / મનોહર ત્રિવેદી
18 - આવ, બારણે / મનોહર ત્રિવેદી
19 - ઝાઝું શું સમજાવું.... / મનોહર ત્રિવેદી
20 - આડાઅવળા શબ્દો / મનોહર ત્રિવેદી
21 - મને ટહુકાએ – ટહુકાએ / મનોહર ત્રિવેદી
22 - વસંતી સવાર લઈને / મનોહર ત્રિવેદી
23 - મારા પગમાંથી / મનોહર ત્રિવેદી
24 - પૃથ્વીને* / મનોહર ત્રિવેદી
25 - ઝાડવું ઝૂરે / મનોહર ત્રિવેદી
26 - માણસભાઈનું ગીત / મનોહર ત્રિવેદી
27 - રાધે, તોરે નૈના.....* / મનોહર ત્રિવેદી
28 - કૈસે નીર ભરું ? * / મનોહર ત્રિવેદી
29 - તારી માન્નો તું / મનોહર ત્રિવેદી
30 - ચિઠ્ઠીમાં / મનોહર ત્રિવેદી
31 - મોરારિબાપુએ કીધું છે એટલે... / મનોહર ત્રિવેદી
32 - તું તારી રીતે જા / મનોહર ત્રિવેદી
33 - એમ આપણું યે – / મનોહર ત્રિવેદી
34 - સ્ત્રી, સડક ને ગ્રીષ્મબપ્પોર / મનોહર ત્રિવેદી
35 - કાંડું મરડ્યું / મનોહર ત્રિવેદી
36 - પવન ગયો છે પડી / મનોહર ત્રિવેદી
37 - મારા ખાંચામાંથી / મનોહર ત્રિવેદી
38 - વેળા થૈ / મનોહર ત્રિવેદી
39 - માથે બાંધ્યું ફાળિયું / મનોહર ત્રિવેદી
40 - બહાર નીકળ્યા તો / મનોહર ત્રિવેદી
41 - એક છોકરી આદિવાસીની / મનોહર ત્રિવેદી
42 - માણસને જોઈ / મનોહર ત્રિવેદી
43 - આપણો ઉમંગ / મનોહર ત્રિવેદી
44 - ધૂળભરેલા પગને- / મનોહર ત્રિવેદી
45 - સીમ-થાકોડો / મનોહર ત્રિવેદી
46 - લહેરખીને થયું / મનોહર ત્રિવેદી
47 - ચિતરામણ / મનોહર ત્રિવેદી
48 - તારો તંત / મનોહર ત્રિવેદી
49 - હું તો ડાળીથી / મનોહર ત્રિવેદી
50 - અમારી વ્હેજો એવી પળ / મનોહર ત્રિવેદી
51 - તમને – / મનોહર ત્રિવેદી
52 - પ્રાર્થના – ૧ / મનોહર ત્રિવેદી
53 - પ્રાર્થના - ૨ / મનોહર ત્રિવેદી
54 - પ્રાર્થના – ૩ / મનોહર ત્રિવેદી
55 - પ્રાર્થના – ૪ / મનોહર ત્રિવેદી
56 - પ્રાર્થના – ૫ / મનોહર ત્રિવેદી
57 - વણમાગ્યે / મનોહર ત્રિવેદી
58 - સાયાજી / મનોહર ત્રિવેદી
59 - અમે-તમે / મનોહર ત્રિવેદી
60 - જલમભોમકા / મનોહર ત્રિવેદી
61 - ઇચ્છાગીત / મનોહર ત્રિવેદી
62 - બીડ સાંઝુકું / મનોહર ત્રિવેદી
63 - ધોમધખ્યા બપ્પોર / મનોહર ત્રિવેદી
64 - મને હે નિદ્રા, તેં – / મનોહર ત્રિવેદી
65 - નૃત્યગીત / મનોહર ત્રિવેદી
66 - વડછડ / મનોહર ત્રિવેદી
67 - આ કેશ કે – / મનોહર ત્રિવેદી
68 - આ ગામ / મનોહર ત્રિવેદી
69 - ઘઉંની ઊંબી / મનોહર ત્રિવેદી
70 - મૂક – બધિરોનું ગીત / મનોહર ત્રિવેદી
71 - ડાળે ડાળે ડૂંખ / મનોહર ત્રિવેદી
72 - સ્મૃતિ / મનોહર ત્રિવેદી
73 - થોડું મારું થોડું તારું / મનોહર ત્રિવેદી
74 - તેં પૂછ્યું / મનોહર ત્રિવેદી
75 - પડોશીની દીકરી / મનોહર ત્રિવેદી
76 - છોકરાવે કાંઠે જઈ પૂછ્યું / મનોહર ત્રિવેદી
77 - ગિયો ગિયો તિ ગિયો / મનોહર ત્રિવેદી
78 - ચહો, મિત્ર ! જો ચહો / મનોહર ત્રિવેદી
79 - સાંજ પડી ગઈ / મનોહર ત્રિવેદી
80 - પ્રોષિતભર્તૃકાનું ગીત / મનોહર ત્રિવેદી
81 - મુને વાયરાએ / મનોહર ત્રિવેદી
82 - હરખ તારો આ -- * / મનોહર ત્રિવેદી
83 - સહુનું સારું થાય / મનોહર ત્રિવેદી
84 - તમે મળ્યા પણ - / મનોહર ત્રિવેદી
85 - એવું બાળક જોઈ / મનોહર ત્રિવેદી
86 - ઝાડ મારે ના - / મનોહર ત્રિવેદી
87 - આપણા તો ઠેરઠેર ભેરુ / મનોહર ત્રિવેદી
88 - જુવાનિયા સાથેનું એક વાર્તિક / મનોહર ત્રિવેદી
89 - થાય કે એવું હોય / મનોહર ત્રિવેદી
90 - વહેલી સવારે - / મનોહર ત્રિવેદી
91 - અન્તર્યામીને / મનોહર ત્રિવેદી
92 - અધૂરું કશું છૂટી જતું નથી / મનોહર ત્રિવેદી
93 - માનપુર* / મનોહર ત્રિવેદી
94 - વરસાદ તડકો અને તું / મનોહર ત્રિવેદી
95 - કમાલની દીકરીઓ / મનોહર ત્રિવેદી
96 - ખબર / મનોહર ત્રિવેદી
97 - બાપુ / મનોહર ત્રિવેદી
98 - હંમેશ મુજબ / મનોહર ત્રિવેદી
99 - ગ્રીષ્મબપ્પોર / મનોહર ત્રિવેદી
100 - આપણા જ ભાઈભરું / મનોહર ત્રિવેદી
101 - તડકાછઠ / મનોહર ત્રિવેદી
102 - હાઈકુ / મનોહર ત્રિવેદી
103 - ડાંગના જંગલમાં ફરતાં.... / મનોહર ત્રિવેદી
104 - શેઢો (મોનોઇમેજ) / મનોહર ત્રિવેદી
105 - આંસુ (મોનોઇમેજ) / મનોહર ત્રિવેદી
106 - તે - / મનોહર ત્રિવેદી
107 - સ્થાનાંતર / મનોહર ત્રિવેદી
108 - ગીર : માગશર સંવત ૨૦૬૬ / મનોહર ત્રિવેદી
109 - અમદાવાદ / મનોહર ત્રિવેદી
110 - સ્રોત / મનોહર ત્રિવેદી
111 - માય ડિયર જયુ / મનોહર ત્રિવેદી
112 - હર્ષદ ચંદારાણા / મનોહર ત્રિવેદી
113 - મનસુખ સલ્લા / મનોહર ત્રિવેદી
114 - રતિલાલ બોરીસાગર / મનોહર ત્રિવેદી
115 - નાનાભાઈ હ. જેબલિયા / મનોહર ત્રિવેદી
116 - પ્રબોધ ર. જોશી / મનોહર ત્રિવેદી
117 - અરવિંદ ભટ્ટ / મનોહર ત્રિવેદી
118 - ભાઈ* / મનોહર ત્રિવેદી
119 - ગુરુવર્ય તખ્તસિંહ પરમાર / મનોહર ત્રિવેદી
120 - કલાપીની કવિતામાંથી પસાર થતાં / મનોહર ત્રિવેદી