રાસચંદ્રિકા - ભાગ ૧ તથા ૨ (કાવ્યસંગ્રહ) / ખબરદાર અરદેશર ફરામજી

રાસચંદ્રિકા - ભાગ ૧ તથા ૨ (કાવ્યસંગ્રહ) / ખબરદાર અરદેશર ફરામજી

અનુક્રમણિકા

અર્પણ / રાસચંદ્રિકા - ભાગ ૧ તથા ૨ / અરદેશર ખબરદાર
ચોકપ્રવેશ / રાસચંદ્રિકા - ભાગ ૧ તથા ૨ / અરદેશર ખબરદાર
દીપિકા / રાસચંદ્રિકા - ભાગ ૧ તથા ૨ / અરદેશર ખબરદાર
 
1 - પૂજન કાવ્યો / રાસચંદ્રિકા - ભાગ ૧ તથા ૨ / અરદેશર ખબરદાર
    1.1 - પૂજન / અરદેશર ખબરદાર
    1.2 - રસગાથા / અરદેશર ખબરદાર
    1.3 - દૂરના સૂર / અરદેશર ખબરદાર
    1.4 - નાચ / અરદેશર ખબરદાર
    1.5 - રસપ્રભુતા / અરદેશર ખબરદાર
    1.6 - નવશક્તિનાં વધામણાં / અરદેશર ખબરદાર
    1.7 - ગગનનો ગરબો / અરદેશર ખબરદાર
    1.8 - ગુણવંતી ગુજરાત / અરદેશર ખબરદાર
    1.9 - રળિયામણી ગુજરાત / અરદેશર ખબરદાર
    1.10 - ગુણીયલ હો ગુજરાત! / અરદેશર ખબરદાર
    1.11 - દેવીનાં નવચેતન / અરદેશર ખબરદાર
2 - આમંત્રણ / રાસચંદ્રિકા - ભાગ ૧ તથા ૨ / અરદેશર ખબરદાર
    2.1 - મહાગુજરાતની બહેનોને / અરદેશર ખબરદાર
    2.2 - રાસ / અરદેશર ખબરદાર
    2.3 - સુમનવાડી / અરદેશર ખબરદાર
    2.4 - આમંત્રણ / અરદેશર ખબરદાર
    2.5 - સંદેશ / અરદેશર ખબરદાર
    2.6 - દિવ્ય દેશનાં પંખીડાં / અરદેશર ખબરદાર
    2.7 - નંદનવનનો મોરલો / અરદેશર ખબરદાર
    2.8 - ગુર્જરી રાસે ઘૂમે રે / અરદેશર ખબરદાર
    2.9 - વિશ્વદેવીનું ગાન / અરદેશર ખબરદાર
    2.10 - તલાવડી દૂધે ભરી રે / અરદેશર ખબરદાર
    2.11 - વહાણું / અરદેશર ખબરદાર
    2.12 - સંધ્યા / અરદેશર ખબરદાર
    2.13 - રજની / અરદેશર ખબરદાર
    2.14 - તારકડી / અરદેશર ખબરદાર
    2.15 - ચાંદની / અરદેશર ખબરદાર
    2.16 - રૂપેરી ચાંદની / અરદેશર ખબરદાર
    2.17 - પનિહારી ચંદા / અરદેશર ખબરદાર
    2.18 - ચંદાનું ગાન / અરદેશર ખબરદાર
    2.19 - વીજળી / અરદેશર ખબરદાર.
    2.20 - ઉષાનું ગાન / અરદેશર ખબરદાર
    2.21 - ઉષા ને સંધ્યા / અરદેશર ખબરદાર
3 - પૃથ્વીકુંજ / રાસચંદ્રિકા - ભાગ ૧ તથા ૨ / અરદેશર ખબરદાર
    3.1 - અમૃતપુરીની દેવીઓ / અરદેશર ખબરદાર
    3.2 - અમરવસંત / અરદેશર ખબરદાર
    3.3 - ફૂલવાડીનો મોરલો / અરદેશર ખબરદાર
    3.4 - કોયલ બહેનાં / અરદેશર ખબરદાર
    3.5 - લજામણીની વેલી / અરદેશર ખબરદાર
    3.6 - પોયણી / અરદેશર ખબરદાર
    3.7 - ચાંદલિયા ! ફર તો જરા રે! / અરદેશર ખબરદાર
    3.8 - કમળતલાવડીનો હંસલો / અરદેશર ખબરદાર
    3.9 - પંખીડું / અરદેશર ખબરદાર
    3.10 - કિરણ / અરદેશર ખબરદાર
4 - પર્વોત્સવ / રાસચંદ્રિકા - ભાગ ૧ તથા ૨ / અરદેશર ખબરદાર
    4.1 - પધરામણી / અરદેશર ખબરદાર
    4.2 - દીવાળી / અરદેશર ખબરદાર
    4.3 - નવા વર્ષનાં હાસ્ય / અરદેશર ખબરદાર
    4.4 - નવરાજનાં વધામણાં / અરદેશર ખબરદાર
    4.5 - વર્ષ મુબારક / અરદેશર ખબરદાર
    4.6 - ગુજરાતની લીલા / ગુજરાતની લીલા
    4.7 - હજાર માસની રીત / અરદેશર ખબરદાર
5 - હાલરડાં / રાસચંદ્રિકા - ભાગ ૧ તથા ૨ / અરદેશર ખબરદાર
    5.1 - પોઢામણું / અરદેશર ખબરદાર
    5.2 - હાલીગોરી / અરદેશર ખબરદાર
    5.3 - હાલરડું / અરદેશર ખબરદાર
    5.4 - પારણું / અરદેશર ખબરદાર
    5.5 - ઝૂલણું / અરદેશર ખબરદાર
    5.6 - નિદ્રાણીનું ગાન / અરદેશર ખબરદાર
6 - ગૃહમંડપ / રાસચંદ્રિકા - ભાગ ૧ તથા ૨ / અરદેશર ખબરદાર
    6.1 - બાળકાનુડો / અરદેશર ખબરદાર
    6.2 - મારી બહેની / અરદેશર ખબરદાર
    6.3 - બહેનને આંગણે / અરદેશર ખબરદાર
    6.4 - ભાઇબીજ / અરદેશર ખબરદાર
    6.5 - બાપુજી / અરદેશર ખબરદાર
    6.6 - રક્ષાબંધન / અરદેશર ખબરદાર
7 - ગોપકુંજ / રાસચંદ્રિકા - ભાગ ૧ તથા ૨ / અરદેશર ખબરદાર
    7.1 - બંસરી / અરદેશર ખબરદાર
    7.2 - ગોવાળિયો / અરદેશર ખબરદાર
    7.3 - ગોપિકા / અરદેશર ખબરદાર
    7.4 - વહાલમની વાંસળી / અરદેશર ખબરદાર
    7.5 - મટુકીમાં કાનુડો / અરદેશર ખબરદાર
    7.6 - મહિયારી / અરદેશર ખબરદાર
    7.7 - ગોરસ / અરદેશર ખબરદાર
    7.8 - દાણ / અરદેશર ખબરદાર
    7.9 - દૂધડાં દોહતી / અરદેશર ખબરદાર
    7.10 - સવારમાં જળ ભરવા / અરદેશર ખબરદાર
    7.11 - કૂવાને કાંઠડે / અરદેશર ખબરદાર
8 - પ્રણયરંગ / રાસચંદ્રિકા - ભાગ ૧ તથા ૨ / અરદેશર ખબરદાર
    8.1 - વસંતના ભણકા / અરદેશર ખબરદાર
    8.2 - ફૂલડાંની છાબ / અરદેશર ખબરદાર
    8.3 - પ્રાણનાં લહેણાં / અરદેશર ખબરદાર
    8.4 - વહાલની વેણું / અરદેશર ખબરદાર
    8.5 - બોલનાં બાણ / અરદેશર ખબરદાર
    8.6 - વણમૂલાં વેચાણ / અરદેશર ખબરદાર
    8.7 - હ્રદયસુધા / અરદેશર ખબરદાર
    8.8 - રઢ / અરદેશર ખબરદાર
    8.9 - ઉગમતા દેશની પંખીણી / અરદેશર ખબરદાર
    8.10 - દિલનાં દાણ / અરદેશર ખબરદાર
9 - દાંપત્ય / રાસચંદ્રિકા - ભાગ ૧ તથા ૨ / અરદેશર ખબરદાર
    9.1 - ગુલાબ ને ચંબેલી / અરદેશર ખબરદાર
    9.2 - પ્રેમમંદિર / અરદેશર ખબરદાર
    9.3 - સ્નેહીને / અરદેશર ખબરદાર
    9.4 - ફૂલડાં / અરદેશર ખબરદાર
    9.5 - દિવ્ય રથ / અરદેશર ખબરદાર
    9.6 - નથનું મોતી / અરદેશર ખબરદાર
    9.7 - ગૃહદ્વારનાં બેલડિયાં / અરદેશર ખબરદાર
    9.8 - રૂપ / અરદેશર ખબરદાર
    9.9 - અબોલા / અરદેશર ખબરદાર
    9.10 - રૂસણાં / અરદેશર ખબરદાર
    9.11 - હૈડાંની આગ / અરદેશર ખબરદાર
    9.12 - હૈયાનું રાજ / અરદેશર ખબરદાર
    9.13 - ગરાસિયો ને ગરાસિયણ / અરદેશર ખબરદાર
    9.14 - ગુર્જરી વીરાંગના / અરદેશર ખબરદાર
    9.15 - પગલાં / અરદેશર ખબરદાર
    9.16 - પ્રેમદાન / અરદેશર ખબરદાર
    9.17 - વહાલમજીનો રાસ / અરદેશર ખબરદાર
    9.18 - સંધ્યાનાં સોણલાં / અરદેશર ખબરદાર
    9.19 - દાંપત્યનો વિજયકાળ / અરદેશર ખબરદાર
10 - સંસારવિષાદ / રાસચંદ્રિકા - ભાગ ૧ તથા ૨ / અરદેશર ખબરદાર
    10.1 - વિરહિણી / અરદેશર ખબરદાર
    10.2 - વિયોગ / અરદેશર ખબરદાર.
    10.3 - એકલી / અરદેશર ખબરદાર
    10.4 - વિજોગણ / અરદેશર ખબરદાર
    10.5 - વિજોગિની / અરદેશર ખબરદાર
    10.6 - સુખનાં સંભારણાં / અરદેશર ખબરદાર
    10.7 - ભાગ્યના પાર / અરદેશર ખબરદાર
    10.8 - પ્રારબ્ધ / અરદેશર ખબરદાર
    10.9 - શું બોલું / અરદેશર ખબરદાર
    10.10 - બાળશો ના / અરદેશર ખબરદાર
    10.11 - મોતીના છોડ / અરદેશર ખબરદાર
    10.12 - દુઃખની દેવી / અરદેશર ખબરદાર
    10.13 - આંસુનાં પૂર / અરદેશર ખબરદાર
    10.14 - વહાલીડાં ! કેમ કરીએ ? / અરદેશર ખબરદાર
11 - વિસર્જન / રાસચંદ્રિકા - ભાગ ૧ તથા ૨ / અરદેશર ખબરદાર
    11.1 - ઊડવાં આઘાં આધાં રે / અરદેશર ખબરદાર
    11.2 - ઉષાવિલોપન / અરદેશર ખબરદાર
    11.3 - નવચેતન / અરદેશર ખબરદાર
    11.4 - આવજો, જોગીડા ! / અરદેશર ખબરદાર
    11.5 - ત્રિકાલ / અરદેશર ખબરદાર
    11.6 - આજની વાત / અરદેશર ખબરદાર
    11.7 - વનના પરોણા / અરદેશર ખબરદાર
    11.8 - વંદન / અરદેશર ખબરદાર
    11.9 - ભરતીનાં નીર / અરદેશર ખબરદાર
    11.10 - વિસર્જન / અરદેશર ખબરદાર