અહમ્ ઓગાળવા આવ્યા (ગઝલસંગ્રહ) / શોભિત દેસાઈ

અહમ્ ઓગાળવા આવ્યા (ગઝલસંગ્રહ) / શોભિત દેસાઈ

અનુક્રમણિકા

નિવેદન - ગઝલપ્રેમીઓને નામ એક પ્રેમપત્ર - અહમ્ ઓગાળવા આવ્યા / શોભિત દેસાઈ
દો શબ્દ / અહમ્ ઓગાળવા આવ્યા / નિદા ફાઝલી
 
1 - મુક્તક / શોભિત દેસાઈ
2 - અહમ્ ઓગાળવા આવ્યા / શોભિત દેસાઈ
3 - લઈ લે તું મને / શોભિત દેસાઈ
4 - સરળ ભાષામાં કહી દઈએ / શોભિત દેસાઈ
5 - ગઝલની ભાષા છે /શોભિત દેસાઈ
6 - શ્વાસનાં અછો વાનાં શું છે / શોભિત દેસાઈ
7 - મુક્તક / શોભિત દેસાઈ
8 - મેં તારા પર લે ! આ છોડ્યું !
9 - કોઈ જાણીતો શ્વાસ / શોભિત દેસાઈ
10 - મોસમમાં તરી લઈએ / શોભિત દેસાઈ
11 - અસ્તિત્વ કહેકશાંનું / શોભિત દેસાઈ
12 - તરબતર તર્કની તબાહી / શોભિત દેસાઈ
13 - આવું અજવાળું / શોભિત દેસાઈ
14 - ચકચકની પોટલી / શોભિત દેસાઈ
15 - તમસથી જ્યોતિ સુધીની પંચમહાભૂતની યાત્રા – ૧ - અંધારું / શોભિત દેસાઈ
16 - તમસથી જ્યોતિ સુધીની પંચમહાભૂતની યાત્રા – ૨ - जलोडहम् : સાગર / શોભિત દેસાઈ
17 - તમસથી જ્યોતિ સુધીની પંચમહાભૂતની યાત્રા – ૩ - स्थलोडहम् : વૃક્ષો / શોભિત દેસાઈ
18 - તમસથી જ્યોતિ સુધીની પંચમહાભૂતની યાત્રા – ૪ - अंतरालोडहम् : વાદળાં / શોભિત દેસાઈ
19 - તમસથી જ્યોતિ સુધીની પંચમહાભૂતની યાત્રા – ૫ - मरुतोडहम् : પવન / શોભિત દેસાઈ
20 - તમસથી જ્યોતિ સુધીની પંચમહાભૂતની યાત્રા – ૬ - अनलोडहम् : સળગે છે / શોભિત દેસાઈ
21 - તમસથી જ્યોતિ સુધીની પંચમહાભૂતની યાત્રા – ૭ - તડકો / શોભિત દેસાઈ
22 - વરસાદ આવે છે / શોભિત દેસાઈ
23 - ડ્રાઉં ડ્રાઉં ને ત્રમ ત્રમ / શોભિત દેસાઈ
24 - વધારે છે ટ્રેનમાં / શોભિત દેસાઈ
25 - બની જઉં પવન / શોભિત દેસાઈ
26 - કસમ ના લો હમણાં / શોભિત દેસાઈ
27 - નમાયો હોય / શોભિત દેસાઈ
28 - ગર્મીઓની મોસમ છે / શોભિત દેસાઈ
29 - કૂવામાં અજવાળું / શોભિત દેસાઈ
30 - ઘૂઘરીનો ગરાસ / શોભિત દેસાઈ
31 - ઉજાસોનાં તાળાં / શોભિત દેસાઈ
32 - પવન ! એમના ઘર તરફ / શોભિત દેસાઈ
33 - બચ્યા છે કેટલા એ શબ્દ પણ ગણી લઉં છું / શોભિત દેસાઈ
34 - છુક છુક છોકરીઓ / શોભિત દેસાઈ
35 - કલરવના કિનારે / શોભિત દેસાઈ
36 - ‘એ’ / શોભિત દેસાઈ
37 - તું સહન ના થઈ શકે એ રૂપ છે / શોભિત દેસાઈ
38 - ખીંટી ઉપર ખુદની ઈચ્છા / શોભિત દેસાઈ
39 - હાજી થયા / શોભિત દેસાઈ
40 - રૂપ કેફી હતું / શોભિત દેસાઈ
41 - ભાંગીને ભુક્કો / શોભિત દેસાઈ
42 - પરવીન શાકિરની જબાનમાં ગુજરાતી ગઝલ / શોભિત દેસાઈ
43 - ત્યારે આવજે / શોભિત દેસાઈ
44 - શબ્દનાં હથિયાર / શોભિત દેસાઈ
45 - પરિસ્થિતિને જીરવવાનો મ્હાવરોય અજબ / શોભિત દેસાઈ
46 - કહેવું પણ પડે / શોભિત દેસાઈ
47 - જીવવાનાં વલખાં / શોભિત દેસાઈ
48 - ‘આ’ ક્ષણની સભા / શોભિત દેસાઈ
49 - શૂન્યથી શાશ્વતી સુધી / શોભિત દેસાઈ
50 - આપણું હોવું / શોભિત દેસાઈ
51 - સ્મિતથી છુપાવો છો ? / શોભિત દેસાઈ
52 - ખરીદાય છે ? કે / શોભિત દેસાઈ
53 - ‘દાગ’નો દેખાવ / શોભિત દેસાઈ
54 - ચૂપકીદી / શોભિત દેસાઈ
55 - ચંદ્રને બાળો / શોભિત દેસાઈ
56 - સાંજના / શોભિત દેસાઈ
57 - નીતર્યું નિર્દોષ રોવાના / શોભિત દેસાઈ
58 - સો ગણું કરવાનું રહેવા દે / શોભિત દેસાઈ
59 - ચૈત્રની ચાંદની રાતના સમ તને / શોભિત દેસાઈ
60 - બે ત્રિપદીઓ / શોભિત દેસાઈ
61 - અહીં સુધી તો અમે લીલોછમ સમય કાપ્યો / શોભિત દેસાઈ
62 - પાંખો કપાઈ ગઈ છે / શોભિત દેસાઈ
63 - હટાણું આપશે / શોભિત દેસાઈ
64 - શાપિત છીએ / શોભિત દેસાઈ
65 - રાત કૈં પસાર ન થાય / શોભિત દેસાઈ
66 - પાંખડીનું નગર / શોભિત દેસાઈ
67 - બહુ ઉદાસ છે રાત / શોભિત દેસાઈ
68 - તરસતા લોકો / શોભિત દેસાઈ
69 - વય ખોઈ બેઠો છું / શોભિત દેસાઈ
70 - એકલો થઈ ગયો / શોભિત દેસાઈ
71 - આશરાની દુકાન / શોભિત દેસાઈ
72 - અમસ્તું ઝરમરવું / શોભિત દેસાઈ
73 - આ રાત છે / શોભિત દેસાઈ
74 - હું કોણ છું ? / શોભિત દેસાઈ
75 - સતત વધતી જરૂરતની સીધી સમજણ મળી રે’ છે / શોભિત દેસાઈ
76 - આવે છે ક્યાંથી ? / શોભિત દેસાઈ
77 - રાત છો ને / શોભિત દેસાઈ
78 - કૂંડાળું, એક, બે, ત્રણ / શોભિત દેસાઈ
79 - રાતરાણી, સૂર્યમુખી / શોભિત દેસાઈ
80 - જળ વેચું છું / શોભિત દેસાઈ
81 - રાતરાણી ગાય છે / શોભિત દેસાઈ
82 - બાળપણ દોર્યું / શોભિત દેસાઈ
83 - ડંખ ખાધા છે સંદિગ્ધ સ્પર્શના / શોભિત દેસાઈ
84 - કોઈ પણ નથી મળતું / શોભિત દેસાઈ
85 - જૂનો થઈ ગયો / શોભિત દેસાઈ
86 - ન હોવું ? ઓગળ્યો / શોભિત દેસાઈ
87 - ઇરશાદ દે ! / શોભિત દેસાઈ
88 - જળ વટાવી ગયાં / શોભિત દેસાઈ
89 - દરિયો છે / શોભિત દેસાઈ
90 - બારી / શોભિત દેસાઈ
91 - જળપરી બહાનું છે / શોભિત દેસાઈ
92 - માથું ! લો આ મૂક્યું / શોભિત દેસાઈ
93 - લગભગને ઓળખો / શોભિત દેસાઈ
94 - રડતા રણમાં / શોભિત દેસાઈ
95 - વળગાડ મારામાં / શોભિત દેસાઈ
96 - મોતને ઘૂંટ્યા કરીશું / શોભિત દેસાઈ
97 - આટલો ઇન્તઝામ કરતો જાઉં / શોભિત દેસાઈ
98 - મારી જે ધારણા છે / શોભિત દેસાઈ
99 - ખેતરમાં આવું થાય તો / શોભિત દેસાઈ
100 - વહેતા પવન છીએ / શોભિત દેસાઈ
101 - સાગર, નદી, તળાવ / શોભિત દેસાઈ
102 - કાબુલીવાળો / શોભિત દેસાઈ
103 - પરોઢ આવે / શોભિત દેસાઈ
104 - બધા ખાલી છે કોઠારો છતાં / શોભિત દેસાઈ
105 - પૂર્વમાં જો ! / શોભિત દેસાઈ
106 - કાંઈ માગીશું નહિ / શોભિત દેસાઈ
107 - સ્વપ્ન ઘેરે છે / શોભિત દેસાઈ
108 - બહુ આનંદમાં છીએ / શોભિત દેસાઈ
109 - અકબંધ રહેવા દે / શોભિત દેસાઈ
110 - ઇન્સાન બેઠા છે / શોભિત દેસાઈ
111 - આ બચ્ચાં સ્કૂલમાં ચાલ્યાં / શોભિત દેસાઈ
112 - અહમનો સંહાર / શોભિત દેસાઈ
113 - અદ્દભુત પ્રસન્ન છું / શોભિત દેસાઈ
114 - મત્ત પાગલ પ્રેમમાં / શોભિત દેસાઈ