માણસ ઊર્ફે રેતી, ઊર્ફે દરિયો... (કાવ્યસંગ્રહ) / નયન દેસાઈ, (નયનનાં મોતી - માંથી સાભાર)

માણસ ઊર્ફે રેતી, ઊર્ફે દરિયો... (કાવ્યસંગ્રહ) / નયન દેસાઈ, (નયનનાં મોતી - માંથી સાભાર)

કોપીરાઇટ :નયન દેસાઈ
આવરણ : મે ૨૦૦૫

અનુક્રમણિકા

 
1 - પિયર ગયેલી ભરવાડણની ગઝલ / નયન દેસાઈ
2 - એકોક્તિ ગઝલ / નયન દેસાઈ
3 - એબ્સર્ડ નાટ્યગઝલ / નયન દેસાઈ
4 - માણસ – ગઝલ / નયન દેસાઈ
5 - એક સ્ટીરિયોફોનિક પ્રતિક્રિયા / નયન દેસાઈ
6 - આંચલિક ગઝલ / નયન દેસાઈ
7 - પીગળી જઈએ / નયન દેસાઈ
8 - નાર્કોલેપ્સી* ગઝલ / નયન દેસાઈ
9 - સાપ (શબ્દ-મોન્ટાજ) / નયન દેસાઈ
10 - પરકમ્મા ગઝલ / નયન દેસાઈ
11 - એક સાપેક્ષવાદી કાવ્ય / નયન દેસાઈ
12 - ગાડીમાં કાવતરાની ગઝલ / નયન દેસાઈ
13 - સમ્ભોગસિમ્ફની ગઝલ / નયન દેસાઈ
14 - નજરાણું લઈ ચાલ્યા / નયન દેસાઈ
15 - રાયજી – ગીત / નયન દેસાઈ
16 - મુક્તકો / નયન દેસાઈ
17 - ઘેરિયા ગઝલ / નયન દેસાઈ
18 - અચ્છાંદસ ગઝલ / નયન દેસાઈ
19 - અમે – ગઝલ / નયન દેસાઈ
20 - ઉસ્તાદ* એક ગઝલ લખી છે / નયન દેસાઈ
21 - સાંભળો છો શ્રીકાંત* ? / નયન દેસાઈ
22 - માણસ ઉર્ફે – ગઝલ / નયન દેસાઈ
23 - શ્વાસના મેદાનમાં – ગઝલ / નયન દેસાઈ
24 - મોરલા – ગઝલ / નયન દેસાઈ
25 - ઘંટડી – ગીત / નયન દેસાઈ
26 - નગરથી નીકળે – ગઝલ / નયન દેસાઈ
27 - ઉછાળું – ગઝલ / નયન દેસાઈ
28 - ઘટના હોય છે – ગઝલ / નયન દેસાઈ
29 - એકદમ – ગઝલ / નયન દેસાઈ
30 - અમથી વહુ – ગીત / નયન દેસાઈ
31 - મંગળદાસની ગઝલ / નયન દેસાઈ
32 - કોઈ યાદ આવે તેની ગઝલ / નયન દેસાઈ
33 - એક સિનેમેટિક ગઝલ / નયન દેસાઈ
34 - માણસ – ગઝલ / નયન દેસાઈ
35 - ગઝલ અખાનાં છપ્પામાં / નયન દેસાઈ
36 - ઠુમરી – ગઝલ / નયન દેસાઈ
37 - પાછા આવે પાછા જાય – ગઝલ / નયન દેસાઈ
38 - જાય છે – ગઝલ / નયન દેસાઈ
39 - ઘર કૈં નહીં બોલ્યું - ગઝલ / નયન દેસાઈ