મિલીના ઘર તરફ (દ્વિઅંકી નાટક) / યામિની વ્યાસ

મિલીના ઘર તરફ (દ્વિઅંકી નાટક) / યામિની વ્યાસ

કોપીરાઇટ :ગૌરાંગ વ્યાસ
આવરણ : મહેશ દાવડકર (કવિ, ચિત્રકાર)

અનુક્રમણિકા

અર્પણ / મિલીના ઘર તરફ / યામિની વ્યાસ
‘મિલીના ઘર તરફ’ વિશે વિવિધ નાટ્યવિદોનાં મંતવ્યો.
અનુભૂતિનું ઊંડાણ અને સંવેદનનાં સાહિત્યસર્જનની તેજસ્વી નિહારિકા – યામિની વ્યાસ / પ્રવીણ સરાધીઆ
‘મિલીના ઘર તરફ’ : એક ‘જાગૃત’ લેખિકાની કલમનું નાટક / વિહંગ મહેતા
આ રીતે જવાયું ‘મિલીના ઘર તરફ’ / યામિની વ્યાસ
નમ્ર અને નિર્દંભ એવા યામિની વ્યાસ / કિરણસિંહ ચૌહાણ
 
1 - પાત્રો / મિલીના ઘર તરફ / યામિની વ્યાસ
2 - અંક પહેલો / મિલીના ઘર તરફ / યામિની વ્યાસ
    2.1 - અંક પહેલો – દૃશ્ય – ૧ / મિલીના ઘર તરફ / યામિની વ્યાસ
    2.2 - અંક પહેલો – દૃશ્ય – ૨ / મિલીના ઘર તરફ / યામિની વ્યાસ
    2.3 - અંક પહેલો – દૃશ્ય - ૩ / મિલીના ઘર તરફ / યામિની વ્યાસ
    2.4 - અંક પહેલો – દૃશ્ય - ૪ / મિલીના ઘર તરફ / યામિની વ્યાસ
    2.5 - અંક પહેલો – દૃશ્ય - ૫ / મિલીના ઘર તરફ / યામિની વ્યાસ
3 - અંક બીજો / મિલીના ઘર તરફ / યામિની વ્યાસ
    3.1 - અંક બીજો – દૃશ્ય - ૧ / મિલીના ઘર તરફ / યામિની વ્યાસ
    3.2 - અંક બીજો – દૃશ્ય - ૨ / મિલીના ઘર તરફ / યામિની વ્યાસ
    3.3 - અંક બીજો – દૃશ્ય - ૩ / મિલીના ઘર તરફ / યામિની વ્યાસ
    3.4 - અંક બીજો – દૃશ્ય - ૪ / મિલીના ઘર તરફ / યામિની વ્યાસ
4 - અંતિમ દૃશ્ય / મિલીના ઘર તરફ / યામિની વ્યાસ