2 - અર્પણ / ધ્વનિ / રાજેન્દ્ર શાહ


ગુરુદેવ શ્રી ઉપેન્દ્રને
જેણે કીધો દક્ષિત
અને
શ્રી ત્રિલોકચંદ્રસૂરિને
જેણે દીધી લેખિની
રાજેન્દ્ર શાહ


0 comments


Leave comment