23 - લાગણીવશ હાથમાંથી જડભરત પાસો પડ્યો / ચિનુ મોદી


લાગણીવશ હાથમાંથી જડભરત પાસો પડ્યો
બંધ મુઠ્ઠી ખોલવાનો ભય ફરી સાચો પડ્યો.

હું અરીસો ધારીને જોવા ગયો મારી છબી
આ ચમકતી ભીંત પર તો કાળો પડછાયો પડ્યો.

આમ તો પર્યાપ્ત છે બે આંખનો વિસ્તાર પણ
પૂર આવેલી નદીને પટ ઘણો નાનો પડ્યો !

મોગરાની મ્હેંકમાંથી છૂટવાના યત્નમાં
કાંચળી છોડી છતાં હું ઘેનમાં પાછો પડ્યો.

આ રિયાસતમાં હવે ‘ઇર્શાદ’ શું વટ રાખવો ?
બારી કાપી દ્રશ્ય જડવાનો જ જ્યાં ધારો પડ્યો.


0 comments


Leave comment