74 - ખરાબ નથી / જવાહર બક્ષી


કાંઈ સારું નથી ખરાબ નથી
આમ પણ જિંદગી ખરાબ નથી

તારે પસ્તાવું હોય તો શું થાય ?
લાગણી એટલી ખરાબ નથી

તારાં સ્વપ્નો મને તું કહી ન શકે ?
મારા દિવસો હજી ખરાબ નથી

મળવાની ઝંખના સુધી ના જાય,
આ સ્મરણ તો પછી ખરાબ નથી

તું અહીં હોત તો વધુ સારું,
તારી ગેરહાજરી ખરાબ નથી


0 comments


Leave comment