59 - આ મૂંગા શહેરમાં / જવાહર બક્ષી


આ મૂંગા શહેરમાં કોઈને કંઈ પુછાય નહીં
ને લાગણીનાં ચહેરાઓ ઓળખાય નહીં

હવા ધીમેથી ચલો કે નગર પુરાણું છે
દીવાલ પરથી સુગંધો ભૂંસાઈ જાય નહીં

અહીં તો આપણે એ શબ્દની નિકટતા છે
કે જેને કાનમાં કહેતાંય સંભળાય નહીં

હું શ્વાસના આ સબંધો ગલીમાં વેરી દઉં
પણ આસપાસનું ધુમ્મસ તો વિખરાય નહીં

અધૂરી ઊંઘનું જાદુ છે – ઊંચકાય નહીં
ને મૂંગા શહેરથી તો આંખ પણ મીંચાય નહીં


0 comments


Leave comment