2 - અર્પણ / અલખના અસવાર / યૉસેફ મેકવાન


સુરભિને

સમયની ઉપર દસ્તખત મેં કર્યા છે,
ગમે તો સ્વીકારો, આ સામે ધર્યા છે.


0 comments


Leave comment