15 - સંબંધ / યૉસેફ મેકવાન


આ સંબંધ તો બ્હારનો દેખાવ છે,
શાંત સાગર પર સરકતી નાવ છે.

સ્વપ્નનાં દર્પણ તમે ફોડી દીઓ,
જિંદગી પોકળ પ્રતિબિંબ સાવ છે.

સુખ સાથેની રમત ભારે પડી,
આપણે માથે સતત આ દાવ છે.

છેક તળિયે જાવ તો શું પામશો?
આંખ તો અંધારાની એક વાવ છે.

લ્હાય જેવું લાગતું જુદાઈમાં,
કેટલો ઠંડો મને લો, તાવ છે.

૧૯૮૦


0 comments


Leave comment