71 - દશા ન હોય / જવાહર બક્ષી


આંખોનાં દ્વાર આમ અમસ્તાં ભીનાં ન હોય
તેં ધુમ્મસી નગરમાં ઉતારા કર્યા ન હોય

તારી જરૂર ત્યારે વધુ હોય છે મને
જયારે તને મળી શકું એવી દશા ન હોય

યાદોની તીક્ષ્ણતાય મટી ગઈ સમય જતાં
પાણીમાં રહીને પથ્થરો લીસા થયા ન હોય

દિવસોનાં પંખી ઊડી ગયાં એકસામટાં
જાણે કોઈ અવાજથી ચોંકી ગયાં ન હોય

ચાલો ઘર જઈને હવે જોઈએ ‘ફના’
અહીંયા નથી તો ક્યાંક ત્યાં પહોંચી ગયા ન હોય


0 comments


Leave comment