37 - નામ / યોસેફ મેકવાન


શ્વાસને પોષ્યા કરે છે કોઈ એવું નામ,
આંખમાં સુરમો ભરે છે કોઈ એવું નામ.

દોસ્ત ! સાગર આટલો ઘેલો બને ન આમ,
ચાંદનીમાં સંચરે છે કોઈ એવું નામ.

આ ઋતુઓ આમ ચાલી જાય છે હંમેશ,
રોમરોમે પાંગરે છે કોઈ એવું નામ.

રાતના અંધાર છોને આ ચણાતો જાય,
મુજમહીં કિરણો ધરે છે કોઈ એવું નામ.

ઝાંઝવા વિસ્તાર પામે જાય, ના પકડાય,
એમ મુજમાં વિસ્તરે છે કોઈ એવું નામ.

૧૯૮૦


0 comments


Leave comment