48 - પર્યાય / યોસેફ મેકવાન


એટલું સમજાય છે તારું સ્મરણ,
જીવનો પર્યાય છે તારું સ્મરણ !

હું બનું એકાંતમાં બસ મ્હેક મ્હેક,
ફૂલનો પર્યાય છે તારું સ્મરણ !

રાત ઓગળતી રહી છે દીપમાં,
તેજનો પર્યાય છે તારું સ્મરણ !

ચાંદની છે ચાંદની ભીતર-બહાર,
ચંદ્રનો પર્યાય છે તારું સ્મરણ !

આ હવા પર ક્યાં ધરું વિશ્વાસ હું?
શ્વાસનો પર્યાય છે તારું સ્મરણ !

૧૯૯૨


0 comments


Leave comment