68 - આપણે... આપણું / યોસેફ મેકવાન


શબ્દને સમજ્યા વિના શણગારતા
આપણે આ હાથ શામાં નાખતા?

વિશ્વ આખું આજ લાક્ષાગૃહ છે !
કોણ છે એ લોક તણખા પાડતા?

છે કપાસી પોલ જેવાં સુખ બધાં,
અશ્રુજલથી સાવ ભારે થૈ જતાં!

બુદ્ધિથી વિજ્ઞાન આગળ જાય છે
લોક ત્યાં ને ત્યાં જ ઊભા ચાલતા.

ધર્મના ઈશ્વર તને પડકાર છે
કેમ તારા હાથ કશું ના ખાળતા?

આપણુંયે આ જગતમાં છેય શું?
એટલે ‘યોસેફ' જીવ ના બાળતા.

૧૯૯૮


0 comments


Leave comment