94 - અત્તર-ફાયો / યોસેફ મેકવાન


મારાથી હું થયો પરાયો,
ત્યારે મને તું મળવા આ’યો.

તડકો વરસ્યો તડતડ તડતડ,
તેજ- તણખલે ભીતર છાયો.

વસ્ત્ર બધાં ઉતારી નાખ્યાં,
જાણ્યું : તો હું અત્તર-ફાયો !

જીવન સુંદરી ! શું સૂઝયું તે –
મઝધારે મલ્હાર તેં ગાયો ?

સાહેબ, જોઈ શકો તો જુઓ !
પડછાયાથી પગ બંધાયો

૨૦૦૪


0 comments


Leave comment