105 - કોઠે પડ્યું છે... / યોસેફ મેકવાન


કોઠે પડ્યું છે જેટલું એ છોડવું પડશે હવે,
જાગી સમયની સાથ જીવન જોડવું પડશે હવે.

આતંકમાં રાચી રહેલી આંખ જ્યારે ખૂલશે –
માનવ થવાને તે પછી કૈં દોડવું પડશે હવે !

છે પ્રેમની ભાષામહીં ધિક્કારનું જે છળકપટ
આ વ્હેણ ભાષાનું સવેળા મોડવું પડશે હવે.

આ ધર્મસંતોના ઘમંડો શ્વાસમાં લ્હેરી રહ્યાં.
નક્કર અહમનું ગૂમડું એ ફોડવું પડશે હવે.

ચારે તરફ ચાલી રહ્યું છે, અરણ્યરુદન દોસ્ત હે ?
ત્યાં સ્વાર્થનું જાળું થયું તે તોડવું પડશે હવે.

૨૦૦૯


0 comments


Leave comment