106 - ....તો જુઓ ! / યોસેફ મેકવાન


પોતાને જ પોતે પહેરી તો જુઓ !
વહેતી આ હવામાં લહેરી તો જુઓ.

છોડા સત્ત્વ ને તત્ત્વની વાતો હવે –
પોતાના સમયને વહેરી તો જુઓ !

એના રૂપની વાત હમણાં ના કરો,
મ્હેંદી જ્યાં મૂકી એ હથેલી તો જુઓ !

લોકો ઝાંઝવામાં મરે છે ડૂબીને,
થોડી વાર સ્વપ્નોમાં લહેરી તો જુઓ !

સાચે રૂપ તમારું સાક્ષાત્ ગઝલ છે,
થોડી વાર જુલ્ફો વિખેરી તો જુઓ !

૨૦૦૯


0 comments


Leave comment