107 - જીવવાના અર્થ / યોસેફ મેકવાન


ન્હોતું ધાર્યું દૃશ્ય એ દેખાય છે રે,
ને મરેલા લોક કેવું ગાય છે રે.

યુદ્ધના પડઘમ હવે વાગી રહ્યા છે,
જૂઠના કિલ્લા જીભે બંધાય છે રે.

શ્વાસ-ઉચ્છવાસે રમાતું રાજકારણ –
આમ જનતા કેટલી રિબાય છે રે.

આપણું હોવું ન હોવું થૈ જશે જો,
કાળ સૌની આંખમાં હરખાય છે રે.

આ ધરા પર આમ બસ ચાલ્યા કરે છે,
જીવવાના અર્થ સૌ બદલાય છે રે !

૨૦૦૯


0 comments


Leave comment