109 - ઘવાયો છું / યોસેફ મેકવાન


હું ખુદમાં સમાયો છું,
દર્પણમાં પરાયો છું.

ગાઢ થયેલ અંધારું,
મૂળ રૂપે છવાયો છું.

દુશ્મન યાદ આવે છે,
મિત્રોથી ઘવાયો છું.

યુગયુગોથી મારાથી
વેષનિકાલ કરાયો છું.

ઈશ્વર જેવું હો કૈં તો
એનાથી સવાયો છું.

૨૦૦૮


0 comments


Leave comment