110 - ભરોસો શું ? / યોસેફ મેકવાન


ભડકો કરે એ જ્યોતનો ભરોસો શું ?
આવે ગમે ત્યાં, મોતનો ભરોસો શું ?

પાસે હંમેશાં આઇ-કાર્ડ રાખું છું,
આ શ્હેર છે, શ્હેરનો ભરોસો શું ?

ચાહી રહે એકાંતમાં અડધા થૈ થૈ
પણ લોકવચાળે એમનો ભરોસો શું ?

ભેળા મળીને પીઠ થાબડતા પરસ્પરની
મોટાઈના એ વ્હેમનો ભરોસો શું ?

કોણે કહ્યું આ બધું બદલાઈ ચાલ્યું ?
અંદરથી છે એ જ, બ્હારનો ભરોસો શું ?

૨૦૦૯


0 comments


Leave comment