95 - બેઠો છે / જવાહર બક્ષી


મોટે ભાગે સુષુપ્ત બેઠો છે
સાહમાં એક ચિત્રગુપ્ત બેઠો છે

ભેદ એને મિલન – વિરહનો શું ?
જે પ્રતીક્ષામાં તૃપ્ત બેઠો છે

સ્વપ્નમાં જેને તેં ઝલક દીધી
એ ન જાગૃત ન સુપ્ત બેઠો છે

દરિયાના પેટે પાણી પણ ન હલે
કૈંક નદીઓ છે લુપ્ત, બેઠો છે

શ્વાસ તણખા ઝર્યા કરે તો પણ
અગ્નિ અંદર પ્રસુપ્ત બેઠો છે

હો છડેચોક છો એ દીવાનો
લઈ રહસ્યોને ગુપ્ત બેઠો છે


0 comments


Leave comment