111 - આજે ! / યોસેફ મેકવાન


ઊગો દિલોમાં ઈદુલ ફિત્ર આજે,
ચોમેર પ્રસરો એ જ પ્યાર- ઇત્ર આજે !

હદથી વધારે ના કર તું કસોટી
જો હોય તો થા પ્રગટ શીઘ્ર આજે !

માનવ ગયો છે જાતથીય નીચો
રે દોરશે કોણ સાચું ચિત્ર આજે.

સંબંધના હંસ, લો ઊડી ગયા ક્યાંયે
આ શ્વાસમાં છે એનાં છિદ્ર આજે.

અજવાસને ગળતું અંધારું જોઉં
છે આદિથી આમ, લાગે વિચિત્ર આજે !

૨૦૦૯


0 comments


Leave comment