43 - રાત, પ્રતીક્ષા / જવાહર બક્ષી


રાત, પ્રતીક્ષા, ઊંઘનું ઝોલું
શ્રધ્ધા જેવા લયથી ડોલું

હું ઝાકળના શહેરનો બંદી
બોલ, કયો દરવાજો ખોલું ?

થાય સજા પડઘા - બારીની
ત્યાં જ તમારું નામ ન બોલું

આવરણોને કોણ હટાવે ?
રૂપ તમારું આખાબોલું !

સ્વપ્નાંઓ સંપૂર્ણ થયાં છે
આપ કહો.... તો આંખો ખોલું


0 comments


Leave comment