86 - ડહાપણ નહિ / જવાહર બક્ષી


એની શક્યતા પણ નહિ ?
નહિ ? ના પાડવા પણ નહિ ?

અહીં પણ એ ન દેખાયા !
ચાલ આ જગા પણ નહિ

કોઈ પણ વિચારો તો
ક્યાં નથી થતા.. પણ નહિ

રાત બહુ રહી ટૂંકી
રાતભર રહ્યા પણ નહિ

એ કહે તે કરવાનું
આ ગઝલ છે, ડહાપણ નહિ


0 comments


Leave comment