39 - એ પછી : ૩ / જવાહર બક્ષી


કોઈ કોઈ વખત તને ભૂલી જવાય છે
દુનિયામાં કાંઈ પણ હવે માની શકાય છે

આકાશનાં એ રંગ તને યાદ તો હશે
રંગીન એટલું જ એ તારા વિનાય છે

હું ચાલતો રહ્યો છું અને ચાલ્યો જાઉં છું
જીવીજીવીને જાણે સમય થઈ જવાય છે

અય દોસ્ત ગઈ નથી હજી ગુંજાશ સ્મિતની
રોવાનાં કારણો તો મને પણ ઘણાંય છે

અહીં ‘હું જીવી રહ્યો છું’ ના જાહેર ચોકમાં
ક્યારેક ‘તું નથી’ ની હવા સંભળાય છે


0 comments


Leave comment