15 - ઉલેચ / ધીરેન્દ્ર મહેતા


નયન થયાં ડળક ડળક...
ને માંહ્ય કૈં ખળક...ખળક...

રે તૂટુંતૂટું હું મૌન આ,
ને રાત આ ઢળક ઢળક !

ફૂટી ન ફૂટી એક કળી,
ને વેલ કૈં લળક લળક!

દિશા બધીય ધૂંધળી ?
શું પેલું ત્યાં ચળક ચળક?

ઉલેચ રાખ, જો, કશું
થઈ રહ્યું ઝળક ઝળક!

ન વાવને કશી ખબર,
ને જળ મહીં ગળક...ગળક...

૯-૧૨-૭૭


0 comments


Leave comment