18 - તારા ગયા પછી... / ધીરેન્દ્ર મહેતા


મુજ દૃષ્ટિ પાછી ના વળે તારા ગયા પછી,
રસ્તા બધાય ઓગળે તારા ગયા પછી !

ક્યાંથી જ સૂર નીકળે તારા ગયા પછી ?
બાઝી ગયાં ગીતો ગળે તારા ગયા પછી !

જે પળને નામ પ્રેમનું આપ્યું'તું આપણે,
અશ્રુ બની એ ઊછળે તારા ગયા પછી !

પોલાણ મારી જિંદગીનું થઈ ગયું છતું,
કે કોણ આવીને ભળે તારા ગયા પછી?

શબ્દની નાવ ડૂબી ગઈ છે ઘડીકમાં,
ખામોશી ખાલી ખળભળે તારા ગયા પછી !

ભીંતો બધીય આજ બહેરી બની ગઈ
કોના જ શ્વાસ સાંભળે તારા ગયા પછી ?

આકાશનું પંખીય રહે બેસી ટોડલે,
કોને ભલા ઊડી મળે તારા ગયા પછી ?

પડદા પડી રહ્યા છે બધે અંધકારના,
આ સૂર્ય કેમ ના ઢળે તારા ગયા પછી?

૧૭-૧-૧૯૭૦


0 comments


Leave comment