80 - કંઈ પણ કહો / જવાહર બક્ષી


ઘર કહો જંગલ કહો કે રણ કહો
કહેવા જેવું કંઈ નથી, કંઈ પણ કહો

એ નથી એનું સ્મરણ આપો સતત
એ કદી મળવાના છે એ પણ કહો

એ નથી તો ભ્રમને શું શણગારવો
આ સમયને યુગ કહો કે ક્ષણ કહો

કહેતાં કહેતાં કંઈ મળી આવે કદાચ
કંઈ ન કહેવું હોય તો કારણ કહો

સહુના ચહેરા પર નર્યા શબ્દો જ છે
આ તિમિરમાં શું કરે દર્પણ ? કહો


0 comments


Leave comment