30 - છળ / ધીરેન્દ્ર મહેતા


એમ પ્રસંગો જાય કરી છળ,
પહેરી ઊભે વીતેલી પળ !

નભ આખું છે આકળવિકળ,
આવ, તરત તું આવીને મળ !

ધાર્યું નહોતું તારા સ્મરણે,
આમ સમયમાં જાય પડી સળ !

ભીતર શું છે ખબર નથી કૈં,
મેં તો જોયું આંખોમાં તળ !

ચાંદને રોકી રાખો નભમાં,
ઘૂમરી લે છે ઘૂમરી પર જળ !

બાળી નાખ્યે વળશે ના કૈં,
એમ નહીં એ મૂકી દે વળ !

નહિ તો કરશો કઈ રીતે છળ?
આંજી દેતી પહેરી લ્યો પળ !

૨૯-૧૧-‘૭૯


0 comments


Leave comment