34 - પવનના વેશમાં / ધીરેન્દ્ર મહેતા


ધીમેધીમે એ વાત વહી ત્યાં દેશ ને પરદેશમાં :
ફરકે અહીંયાં રોજ કૈં આવી પવનના વેશમાં.

પૂછી જુઓ તો પાળિયે ઘોડે ચઢ્યા અસવારને,
તબક્યા કરે શું એમની આ આંખ બે અનિમેષમાં!

પાદર કરે છે બાતમી છેલ્લી-પહેલી આટલીઃ
લટિયેલટિયે કોઈ ઝોલાં ખાય વડના કેશમાં.

તમરાં અને આ આગિયાની એકધારી ફૂદડી,
શાની મચે છે ધૂમ આ અવકાશ કાળા મેશમાં !

કૈં વાયકાઓ સાથે ભેળી થાય દંતકથા અહીં,
ગઠરી બધી છોડે, ન ઓછું થાય કૈં લવલેશમાં.

ત્યાં જાય છે જે સાદ એ પડઘો બની પાછો વળે,
શું પૂછવું બોલો, અને શું સમજવું નિર્દેશમાં !

૧૫-૬-૧૯૮૦


0 comments


Leave comment