23 - પી ગયો / જવાહર બક્ષી


મેં ક્યારે કહ્યું કે સ્મરણ પી ગયો
ફક્ત હોઠ પરથી રટણ પી ગયો

મને શુષ્ક નજરે એ જોતા રહ્યા
ને હું ભીનું વાતાવરણ પી ગયો

વધીને તરસ જાણે તડકો બની
હું જળ સાથે પડછાયા પણ પી ગયો

મને દોટ મૂકવા શું કહેતો હશે ?
આ રસ્તો, જે મારાં ચરણ પી ગયો

હો છાંટા કે છાલક કે બારેય મેહ
રહ્યું એનું જે કૈં વલણ, પી ગયો

બે ક્ષણ વચ્ચે મેં જળસમાધિ લીધી
લો, આખું સમયનું ઝરણ પી ગયો


0 comments


Leave comment