10 - એટલું તો ભાન છે / જવાહર બક્ષી


આપનું જ ધ્યાન છે
એટલું તો ભાન છે

વાત ચાલતી રહે
હોઠ છે ને કાન છે

હું લથડતો જાઉં છું
શ્વાસ સાવધાન છે

આ અણીની પળ હવે,
કોણ સાવધાન છે ?

એ મળ્યા તો સ્વપ્નવત્
એ ગયાં તો ભાન છે


0 comments


Leave comment