5 - હોવાપણાના શહેરમાં (વિષમ છંદ) / જવાહર બક્ષી


આમ તારું રૂપ અનરાધાર વરસે છે અને કારણ નથી
હું હઈશ એ માની લેવામાં કોઈ અડચણ નથી

તારી આંખોમાં સમય જેવો સતત નહિ હોઉં, બનવાજોગ છે
આગિયાની રાત જેમ આ ક્ષણ હઈશ આ ક્ષણ નથી

આપણા હોવાપણાના શહેરમાં હું ગૂમ, ક્યાં શોધું મને
અહીં તો સઘળું પારદર્શક છે કોઈ દર્પણ નથી

તું જ મારા હાથની લિપિ ઉકેલીને કહે મારા વિષે
મારી પાસે હું નથી એનો પુરાવો પણ નથી


0 comments


Leave comment