36 - ગયા પછી તરત / જવાહર બક્ષી


એ તો ગયા પણ એમના ચહેરા રહી ગયા
લાગ્યા કરે છે કે એ જવાનું ભૂલી ગયા

નિ:સ્તબ્ધતા વિરહની હવામાં ભળી ગઈ
ચ્હેરાના ભાવ પર્ણની રેખા થઈ ગયા

જે શબ્દ રહી ગયા’તા ગળામાં બરફ થઈ
વાતાવરણમાં ઓગળી પડઘા થઈ ગયા

સંતાઈ ગઈ છે ઓરડામાં ક્ષણ વિદાયની
ઘરમાં સમયની વાસનાં પોડાં ઊગી ગયા

કોઈ ગયું છે તે છતાં કોઈ નથી ગયું
ખાલીપણાના ભારમાં પગ ઊપડી ગયા


0 comments


Leave comment