3 - નવાં કલેવર ધરો હંસલા / ઝવેરચંદ મેઘાણી


નવાં કલેવર ધરો હંસલા ! નવાં કલેવર ધરો,
ભગવી કંથા ગઈ ગંધાઈ સાફ ચદરિયાં ધરો
 હંસલા ! નવાં કલેવર ધરો !—૧.

મોતી તણો તેં ચારો માની ચણિયાં વિખનાં ફળો;
કણ સાટે છો ચુગો કાંકરી, કુડનાં બી નવ ચરો
 હંસલા ! નવાં કલેવર ધરો !—ર.

ગગન–તારલે અડવા ઊડતાં પૃથ્વીથી ય તું ટળ્યો;
ઘૂમે સીમાડા સાત આભના, ધરણી નવ પરહરો
 હંસલા ! નવાં કલેવર ધરો !—૩.

અધુઘડી આંખે જોયું તે સૌ પુરણ દીઠું કાં ગણો ?
આપણ દીઠાં અસત ઘણેરા, નીરખ્યાનો શો બરો !
 હંસલા ! નવાં કલેવર ધરો !—૪.

રાત પડી તેને પરોડ સમજી ભ્રમિત બ્હાર નીસર્યો,
હવે હિંમતમાં રહો જી રૂદિયા ! અનહદમાં સંચરો
 હંસલા ! નવાં કલેવર ધરો !—૫.


0 comments


Leave comment