6 - યુગ યુગના કેડા પર કદમે ભરતી / ઝવેરચંદ મેઘાણી


સર્જનસંહારની જોડલી
Ο
યુગ યુગના કેડા પર કદમો ભરતી,
સર્જન સંહાર બેની જોડી આવે;
પૃથ્વીના હૈયા પર પગલાં ધરતી,
રચના ને નાશ બેની જોડી આવે. ૧.

સંહારે સર્જનને દીધા ડારા :
“પાછી વળ, પાછી વળ, પામર બંધુ !
પાછાં લૈ જા પા પા પગલાં તારાં,
ફાળે ફાળે હું બ્રહ્માંડો છુંદું.” ૨.

સર્જનનાં નયણાંએ પાંપણ ઢાળી,
ગાલો પર લજ્જાનાં ડોલર ઊઠ્યાં,
મલકાવી મોઢું એ બોલી બાળી,
“જાઓ વીર ! મૈત્રીથી મ્હાલો છુટ્ટા.” ૩.

સંહારે ઈશ્વરના વાઘા પહેરી,
અબજોની માનવતા બાળી ઝાળી;
સર્જનની ધારા ત્યાં શતધા રેલી,
રોપી રહી મુક્તિની કેસર–ક્યારી. ૪.

સંહારે માનવની ડોકે ડોકે,
બેસીને બંદૂકના ધૂંવા ફૂંક્યા;
સર્જનનાં કર–અંગુલ અડક્યે અડક્યે,
પત્થરને હૈયે પણ ગીતો ગૂજ્યાં. પ.

સંહારે નિરખ્યું 'રે મારાં થાણાં,
તેને શું સર્જનની લ્હેરો લાગી !'
ધા દેતો ધાયો: સર્જનનાં ગાણાં
ચૌદિશ રેલાયાં : ક્યાં જાવે ભાગી ! ૬.


0 comments


Leave comment